Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 1

Strona 1 z 48
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu1, w szczególności jego art. 27, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/20042 ustanawia obowiązkowy kompletny formularz notyfikacyjny dotyczący pomocy państwa. Określa również, jakie dodatkowe informacje potrzebne do oceny środków pomocy państwa muszą zostać udzielone w uzupełniających arkuszach informacyjnych określonych w załączniku do tego rozporządzenia. Po przyjęciu przez Komisję Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–20133 uległy zmianie zasady stosowane przez Komisję przy ocenie zgodności środków pomocy państwa ze wspólnym rynkiem. Ponieważ formularz zgłoszeniowy stanowi szczegółowy kwestionariusz zgodny z obowiązującymi zasadami, konieczna jest zmiana niektórych jego części. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004,

(2)

(3)

1 2 3

Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1627/2006 (Dz.U. L 302 z 1.11.2006, str. 10). Dz.U. C 319 z 27.12.2006, str. 1.

L 407/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/3

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 części III.12.A–III.12.Q otrzymują brzmienie:

L 407/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

„Część III.12

ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ROLNICTWA

Proszę zauważyć, że niniejszy formularz zgłoszenia pomocy państwa dotyczy wyłącznie działalności związanych z produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych zgodnie z pkt 6 Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–20134. Szczególne zasady dotyczące pomocy państwa dla rolnictwa nie mają zastosowania do środków odnoszących się do przetwarzania produktów objętych załącznikiem I na produkty nieobjęte załącznikiem I. W przypadku takich środków należy wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy. 1. Produkty objęte załącznikiem I

Czy środek ma zastosowanie do wymienionych niżej produktów niepodlegających jeszcze wspólnej organizacji rynku:

ziemniaki inne niż ziemniaki skrobiowe, mięso końskie,

kawa, korek, ocet wytwarzany z alkoholu, środek nie ma zastosowania do żadnego z tych produktów.

4

Dz.U. C 319 z 27.12.2006, str. 1.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/5

2. Działanie motywacyjne

A.

Programy pomocy

2.1. Czy pomoc w ramach programu pomocy przyznawana będzie wyłącznie w odniesieniu do działań podjętych lub usług świadczonych po ustanowieniu programu pomocy i uznaniu go przez Komisję za zgodny z Traktatem WE tak Jeśli nie, patrz: pkt 16 wytycznych. nie

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 159 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

 • Dz. U. L407 - 149 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L407 - 142 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.