Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 142

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 142

Strona 1 z 3
L 407/142

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego1, w szczególności jego art. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2398/96 z dnia 12 grudnia 1996 r. otwierające kontyngent taryfowy na mięso indycze pochodzące i przywożone z Izraela, przewidziany w Układzie o Stowarzyszeniu oraz Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael2, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawia procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz4 ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 określa w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie to ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 muszą być stosowane do pozwoleń na przywóz wydanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2497/1996, o ile przepisy wymienionego rozporządzenia nie stanowią inaczej. Należy

(2)

1 2 3 4

Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 7. Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 48. Dz.U. L 238 z 1.9. 2006, str. 13.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/143

zatem ujednolicić przepisy rozporządzenia (WE) nr 2497/1996 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, jeżeli jest to konieczne. (3) Z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., należy przewidzieć dodanie wpisów w językach bułgarskim i rumuńskim na wnioskach i pozwoleniach. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2497/96. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2497/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 1, 2, 3, 4 oraz 5 otrzymują brzmienie: „Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz produktów objętych kodami CN, o których mowa w załączniku I, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2398/96. Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/20005 i (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. Ilość produktów objętych uzgodnieniami określonymi w ust. 1 oraz obniżona stawka celna są ustanowione w załączniku I. Artykuł 2 Ilość ustalona dla każdej grupy podzielona jest w następujący sposób na cztery podokresy: — 25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, — 25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca, — 25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 września, — 25 % od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

2. 3.

5

Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 48.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 142 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 159 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

 • Dz. U. L407 - 149 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L407 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.