Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 2

Strona 2 z 5

2. 3.

Artykuł 2 Ilość ustalona dla każdej grupy podzielona jest w następujący sposób na cztery podokresy: — 25 % w okresie od 1 stycznia do 31 marca, — 25 % w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, — 25 % w okresie od 1 lipca do 30 września, — 25 % w okresie od 1 października do 31 grudnia.

5

Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/151

Artykuł 3 1. Zgodnie z zasadami stosowania art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 wnioskodawca składający pierwszy wniosek pozwolenie na przywóz na dany okres obowiązywania kontyngentu taryfowego przedstawia w chwili składania wniosku dowód poświadczający, że w każdym z dwóch lat, o których mowa we wspomnianym art. 5 dokonał przywozu lub wywozu co najmniej 50 ton produktów określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2777/75. 2. Wnioski o pozwolenie nie mogą dotyczyć więcej niż jednej z grup określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; mogą dotyczyć kilku produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i ich opisy powinny być odnotowane, odpowiednio, w rubryce 16 i 15 wniosku o pozwolenie i pozwolenia. Wnioski o pozwolenie muszą odnosić się do przynajmniej 10 ton i nie więcej niż 10 % ilości dostępnej dla danej grupy w danym podokresie. 3. W rubryce 8 wniosku o pozwolenie i pozwolenia wskazuje się kraj pochodzenia, zaś zapis »tak« zaznacza się krzyżykiem, z wyjątkiem grup 3, 5 i 6. 4. Rubryka 20 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część A. 5. Rubryka 24 pozwolenia zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część B. 6. Rubryka 24 pozwoleń dla grupy 3 zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część C. 7. Rubryka 24 pozwoleń dla grupy 5 zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku II, część D. Artykuł 4 1. Wnioski o pozwolenia mogą być składane tylko przez pierwszych 7 dni miesiąca poprzedzającego każdy z podokresów, o których mowa w art. 2. Jednakże wnioski o pozwolenia na okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 r. muszą być składane przez pierwszych 15 dni stycznia 2007 r. 2. Do wniosku o pozwolenie powinna być dołączona umowa na dostawę określająca, że produkt drobiowy może być dostarczony do Unii Europejskiej w okresie obowiązywania kontyngentu, we wnioskowanych ilościach i zgodnie z wnioskowanym pochodzeniem. Niniejszy ustęp stosuje się wyłącznie do produktów z grup 1, 2 i 4. 3. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, w odniesieniu do grup 3, 5 i 6 każdy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o pozwolenie na przywóz produktów objętych jednym numerem grupy, o ile produkty te pochodzą z różnych krajów. Odrębne wnioski na każdy kraj pochodzenia muszą być przedłożone jednocześnie

L 407/152

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

właściwemu organowi państwa członkowskiego. W odniesieniu do ilości maksymalnych określonych w art. 3 ust. 2 są one rozpatrywane jako pojedynczy wniosek. 4. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję najpóźniej w piątym dniu roboczym po zakończeniu okresu składania wniosków o łącznych, wyrażonych w kilogramach, ilościach wnioskowanych w odniesieniu do każdej grupy, w podziale według kraju pochodzenia. 5. Pozwolenia wydawane są możliwie jak najszybciej po podjęciu decyzji przez Komisję. 6. Przed końcem czwartego miesiąca po upływie każdego okresu rocznego, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyrażonych w kilogramach, które zostały, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, rzeczywiście dopuszczone do swobodnego obrotu, w odnośnym okresie i w odniesieniu do każdej z grup, w podziale według kraju pochodzenia. Artykuł 5 Pozwolenia na przywóz zachowują ważność przez 150 dni od daty ich faktycznego wydania w rozumieniu art. 23 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 159 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

 • Dz. U. L407 - 142 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L407 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.