Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 3

Strona 3 z 5

2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. Bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, prawa wynikające z pozwoleń mogą być przeniesione wyłącznie na nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 oraz w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Artykuł 6 W odniesieniu do wszystkich produktów określonych w art. 1, wnioskom o pozwolenie na przywóz towarzyszy złożenie zabezpieczenia w wysokości 50 EUR na 100 kilogramów.”; 2) skreśla się art. 7; 3) załącznik II zostaje zastąpiony załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 4) skreśla się załączniki III i IV. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/153

Załącznik „Załącznik II A. Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 4: w języku bułgarskim: Регламент (ЕО) № 1431/94. w języku hiszpańskim: Reglamento (CE) nº1431/94. w języku czeskim: Nařízení (ES) č. 1431/94. w języku duńskim: Forordning (EF) nr. 1431/94. w języku niemieckim: Verordnung (EG) nr. 1431/94. w języku estońskim: Määrus (EÜ) nr 1431/94. w języku greckim: Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1431/94. w języku angielskim: Regulation (EC) No 1431/94. w języku francuskim: Règlement (CE) nº 1431/94. w języku włoskim: Regolamento (CE) n. 1431/94. w języku łotewskim: Regula (EK) nr. 1431/94. w języku litewskim: Reglamentas (EB) nr. 1431/94. w języku węgierskim: 1431/94/EK Rendelet. w języku maltańskim: Ir-Regolament (KE) nru 1431/94. w języku niderlandzkim: Verordening (EG) nr. 1431/94. w języku polskim: Rozporządzenie (WE) nr 1431/94. w języku portugalskim: Regulamento (CE) n.º 1431/94. w języku rumuńskim: Regulament (CE) nr. 1431/94. w języku słowackim: Nariadenie (ES) č. 1431/94. w języku słoweńskim: Uredba (ES) št. 1431/94. w języku fińskim: Asetus (EY) N:o 1431/94. w języku szwedzkim: Förordning (EG) nr 1431/94.

L 407/154

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Załącznik II B. Zapisy, o których mowa w art. 3 ust. 5: w języku bułgarskim: фиксиран на 0 % в съответствие с Регламент (ЕО) № 1431/94. w języku hiszpańskim: exacción reguladora del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) nº 1431/94. w języku czeskim: dávka stanovena na 0% v souladu s nařízením (ES) č. 1431/94. w języku duńskim: importafgift fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1431/94. w języku niemieckim: Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1431/94 auf 0 v.H. festgesetzte Abschöpfung w języku estońskim: 0%line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1431/94. w języku greckim: Εισφορά καθοριζόμενη σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94. w języku angielskim: Levy fixed at 0% pursuant to Regulation (EC) No 1431/94. w języku francuskim: prélèvement fixé ą 0% en application du règlement (CE) nº 1431/94. w języku włoskim: prelievo fissato allo 0% in applicazione del regolamento (CE) n. 1431/94. w języku łotewskim: piemērojot Regulu (EK) Nr. 1431/94, ir noteikts 0 % ieturējums w języku litewskim: nulinis mokestis nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1431/94. w języku węgierskim: 0 %-os lefölözés a 1431/94/EK rendelet szerint. w języku maltańskim: ħlas stabbilit fil-livell ta' 0% b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1431/94 w języku niderlandzkim: heffing 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1431/94. w języku polskim: opłata według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1431/94.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 159 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

 • Dz. U. L407 - 142 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L407 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.