Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149

Strona 1 z 5
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/149

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego1, w szczególności jego art. 6 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości2, w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/94 ustanawia szczegółowe zasady stosowania uzgodnień dotyczących przywozu w sektorze mięsa drobiowego, przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz4 stosuje się do pozwoleń na przywóz dotyczących okresów obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych, rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleń. W myśl rozporządzenia okres ważności pozwolenia na przywóz upływa z ostatnim dniem obowiązywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny

(2)

1 2 3 4

Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006. Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2198/95 (Dz.U. L 221 z 19.9.1995, str. 3). Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1255/2006 (Dz.U. L 228 z 22.8.2006, str. 3). Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

L 407/150

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

stosować się do pozwoleń na przywóz wydawanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1431/1994, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. W związku z tym, w razie konieczności, należy dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 1431/1994 do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. (3) W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r. należy przewidzieć dodanie na wnioskach o pozwolenie i pozwoleniach na przywóz zapisów w językach bułgarskim i rumuńskim. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1431/94. Komitet Zarządzający ds. Mięsa Drobiowego i Jaj nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1431/94 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 1, 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: „Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz produktów objętych kodami CN, o których mowa w załączniku I, otwartych na mocy rozporządzenia (WE) nr 774/94. Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/20005 oraz (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej. Ilości produktów, do których stosują się uzgodnienia określone w ust. 1 oraz obniżona stawka cła ustalone są w załączniku I.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 149 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 159 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

 • Dz. U. L407 - 142 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L407 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.