Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 159

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 159

Strona 1 z 3
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 407/159

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji nr 462/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny1, w szczególności jego art. 22, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2286/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1706/982, w szczególności jego art. 5, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji nr 462/20033 ustanawia szczegółowe zasady stosowania uzgodnień w przywozie niektórych produktów z wieprzowiny pochodzących z Państw AKP. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz4 ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenie na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powinny mieć zastosowanie do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 462/2003, o ile przepisy wspomnianego rozporządzenia nie stanowią inaczej. Należy zatem ujednolicić przepisy rozporządzenia (WE) nr

(2)

1 2 3 4

Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. Dz.U. L 70 z 14.3.2003, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1711/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 5). Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

L 407/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

462/2003 z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, w przypadkach gdy jest to stosowne. (3) Z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2007 r., należy przewidzieć dodanie we wnioskach i pozwoleniach określeń w języku bułgarskim i rumuńskim. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 462/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 462/2003 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuły 1, 2, 3, 4,5 oraz 6 otrzymują brzmienie: „Artykuł 1 1. Cały przywóz do Wspólnoty w ramach rozporządzenia (WE) nr 2286/2002 produktów objętych kodami CN określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia uprawnia do obniżonej stawki celnej w chwili przedstawienia pozwolenia na przywóz. Przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/20005 oraz (WE) nr 1301/2006 mają zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej. Ilość produktów, do których stosuje się wspomniane wyżej uzgodnienia oraz stawka celna określone są w załączniku I. Artykuł 2 Ilość ustalona w załączniku I część B podzielona jest w następujący sposób na podokresy w okresie obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego: – – – – 25 % w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, 25 % w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca, 25 % w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 września, 25 % w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 407 POZ 159 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L407 - 166 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1556/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do przywozu wieprzowiny

 • Dz. U. L407 - 149 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1431/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L407 - 142 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2497/96 ustanawiające procedury stosowania w sektorze mięsa drobiowego uzgodnień przewidzianych w Układzie o Stowarzyszeniu i Umowie przejściowej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L407 - 135 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1936/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w odniesieniu do uzgodnień stosowanych w przywozie niektórych produktów drobiowych i jajecznych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP)

 • Dz. U. L407 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.