Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 1

Strona 1 z 3
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiĤzkowa)

RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniajĤce rozporzĤdzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiajĤce procedury w celu stosowania w sektorze miĩsa drobiowego rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzĤcych z Turcji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzglĩdniajĤc Traktat ustanawiajĤcy Wspólnotĩ EuropejskĤ, uwzglĩdniajĤc rozporzĤdzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 paŇdziernika 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku miĩsa drobiowego1, w szczególnoĽci jego art. 3, uwzglĩdniajĤc rozporzĤdzenie Rady (WE) nr 779/98 z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzĤcych z Turcji2, a takʼne majĤc na uwadze, co nastĩpuje: (1) RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 1396/98 ustanawia procedury w celu stosowania w sektorze miĩsa drobiowego rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzĤcych z Turcji3. RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiajĤce wspólne zasady zarzĤdzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegajĤcymi systemowi pozwoleij na przywóz4 ma zastosowanie do pozwoleij na przywóz w okresach obowiĤzywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynajĤcych siĩ od dnia 1 stycznia 2007 r RozporzĤdzenie (WE) nr 1301/2006 ustanawia w szczególnoĽci zasady dotyczĤce skĀadania wniosków o wydanie pozwoleij na przywóz, statusu wnioskodawcy oraz wydawania pozwoleij. Wspomniane rozporzĤdzenie ogranicza okres

(2)

1 2 3 4

Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str.77. RozporzĤdzenie ostatnio zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 679/2006. Dz.U. L 113 z 15.4.1998, str.1. Dz.U. L 187 z 1.7.1998, str. 41. RozporzĤdzenie ostatnio zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 1043/2001. Dz.U. L 238 z 11.5.2006, str. 13.

L 408/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

waʼnnoĽci pozwoleij do ostatniego dnia okresu obowiĤzywania kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporzĤdzenia (WE) nr 1301/2006 stosowane sĤ do pozwoleij na przywóz wydawanych na mocy rozporzĤdzenia (WE) nr 1396/1998, o ile przepisy wymienionego rozporzĤdzenia nie stanowiĤ inaczej.. Naleʼny zatem dostosowaě przepisy rozporzĤdzenia (WE) nr 1396/1998 do rozporzĤdzenia (WE) nr 1301/2006. (3) UwzglĩdniajĤc przystĤpienie do Unii Europejskiej BuĀgarii i Rumunii dnia 1 stycznia 2007 r., naleʼny przewidzieě dodanie na wnioskach o wydanie pozwoleij tekstów w jĩzykach buĀgarskim i rumuijskim. Naleʼny zatem odpowiednio zmieniě rozporzĤdzenie (WE) nr 1396/98. Komitet ZarzĤdzajĤcy ds. Miĩsa Drobiowego i Jaj nie wydaĀ opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczĤcego,

(4) (5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZģDZENIE: ArtykuĀ 1 W rozporzĤdzeniu (WE) nr 1396/98 wprowadza siĩ nastĩpujĤce zmiany: 1) artykuĀy 1, 2, 3, 4 i 5 otrzymujĤ brzmienie: „ArtykuĀ 1 1. Niniejsze rozporzĤdzenie ustanawia zasady stosowania kontyngentów taryfowych na przywóz produktów objĩtych kodami CN okreĽlonymi w zaĀĤczniku I, otwartych na mocy rozporzĤdzenia (WE) nr 779/98. Przepisy rozporzĤdzenia Komisji (WE) nr 1291/20005 i rozporzĤdzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 majĤ zastosowanie, o ile przepisy niniejszego rozporzĤdzenia nie stanowiĤ inaczej. IloĽě produktów objĩtych systemem okreĽlonym w ust. 1 oraz obniʼnona stawka celna sĤ ustalone w zaĀĤczniku I. ArtykuĀ 2 IloĽě ustalona dla kaʼndej z grup jest rozĀoʼnona w nastĩpujĤcy sposób, w czterech podokresach: — 25 % od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca, — 25 % od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca,

5

2.

3.

Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/3

— 25 % od dnia 1 lipca do dnia 30 wrzeĽnia, — 25 % od dnia 1 paŇdziernika do dnia 31 grudnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L408 - 30 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 21 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

 • Dz. U. L408 - 13 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L408 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.