Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 13

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/13

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż , w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

2 1

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1483/2006 otworzyło stałe przetargi na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Mając na uwadze sytuację na rynkach pszenicy zwyczajnej, jęczmienia i kukurydzy we Wspólnocie oraz wzrost popytu na zboża odnotowany w różnych regionach w trakcie ostatnich tygodni, niezbędne okazuje się udostępnienie w niektórych państwach członkowskich nowych ilości zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych. W związku z tym należy zezwolić danym agencjom interwencyjnym państw członkowskich na przystąpienie do zwiększenia ilości zgłoszonych do przetargu odnoszących się do pszenicy zwyczajnej, 500 000 ton w Niemczech, jęczmienia, 367 343 w Niemczech oraz kukurydzy do wysokości 500 000 ton na Węgrzech. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1483/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

(3) (4)

.)3 .rts ,6002.11.92 z 133 L .U.zD( 6002/2751 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .85 .rts ,6002.01.7 z 672 L .U.zD .)11 .rts ,5002.7.91 z 781 L .U.zD( 5002/4511 rn )EW( ijsimoK meinezdązropzor enoineimz einezdązropzoR .87 .rts ,3002.01.12 z 072 L .U.zD

1 2

L 408/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1483/2006 zastępuje się tekstem w załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/15

Załącznik „ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZETARGÓW Państwo członkowskie Ilości udostępnione do sprzedaży na rynku wewnętrznym (w tonach) Pszenica zwyczajna Belgique/Belg ië 51 859 Jęczmień 6 340 Kukuryd za Żyto Bureau d'intervention et de restitution belge Rue de Trèves, 82 B-1040 Bruxelles Téléphone: (32-2) 287.24.78 Télécopieur : (32-2) 287.25.24 e-mail: webmaster@birb.be Česká republika 0 0 0 Statní zemĕdĕlsky intervenční fond Odbor rostlinných komodit Ve Smečkách 33 CZ - 110 00, Praha 1 Téléphone (420) 222 871 667 – 222 871 403 Télécopieur : (420) 296 806 404 e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz Danmark 174 021 28 830 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 DK-1780 København Téléphone: (45) 33 95 88 07 Télécopieur : (45) 33 95 80 34 e-mail:mij@dffe.dk and pah@dffe.dk Deutschland 850 000 767 343 336 565 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Deichmanns Aue 29 D- 53179 Bonn Téléphone: (49-228) 6845 - 3704 Agencja interwencyjna Nazwa, adres i inne dane kontaktowe

L 408/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

télécopieur 1 : (49-228) 6845 3985 télécopieur 2 : (49-228) 6845 3276 e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de Eesti 0 0 Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet Narva mnt.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L408 - 30 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 21 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

 • Dz. U. L408 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.