Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 21

Strona 1 z 4
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/21

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3491/90 z dnia 26 listopada 1990 r. w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu , w szczególności jego art. 3, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu , w szczególności jego art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie (EWG) nr 3491/90 stanowi, że opłaty wyrównawcze mające zastosowanie do przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu zostają obniżone o 50 % plus składnik standardowy zmieniający się w zależności od stopnia bielenia ryżu, pod warunkiem, że stosowny podatek płacony jest przy wywozie ryżu z państwa trzeciego. W związku z powyższym, do celów stosowania wspomnianego rozporządzenia, należy uwzględnić zobowiązania międzynarodowe, które podjęto od czasu przyjęcia wspomnianego rozporządzenia, oraz zmianę systemu agromonetarnego, która miała miejsce w roku 1995. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 862/91 z dnia 8 kwietnia 1991 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3491/90 w sprawie przywozu ryżu pochodzącego z Bangladeszu zostało w znacznym stopniu zmienione od czasu jego przyjęcia. Należy zatem zharmonizować przepisy dotyczące kontyngentu pochodzącego z Bangladeszu z horyzontalnymi i sektorowymi rozporządzeniami wykonawczymi, tzn. z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych ,

4 3 2 1

(2)

.)11 .rts ,6002.11.12 z 123 L .U.zD( 6002/3171 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .1 .rts ,0002.6.42 z 251 L .U.zD .)81 .rts ,5002.11.92 z 213 L .U.zD( 5002/0591 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .7 .rts ,1991.4.9 z 88 L .U.zD .)1 .rts ,6002.5.13 z 441 L .U.zD( 6002/797 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz einezdązropzoR .69 .rts ,3002.01.12 z 072 L .U.zD .1 .rts ,0991.21.4 z 733 L .U.zD

1 2 3 4

L 408/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającym specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającym wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz . Ostatnie wymienione rozporządzenie ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. (3) Rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 określa w szczególności zasady dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Wspomniane rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego i stosuje się bez uszczerbku dla warunków uzupełniających i odstępstw ustanowionych w rozporządzeniach sektorowych. Należy zatem dostosować zasady zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, przez przyjęcie nowego rozporządzenia mającego zastosowanie od roku 2007 i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 862/91. W trosce o racjonalne zarządzanie wspomnianym kontyngentem należy pozwolić podmiotom gospodarczym na składnie więcej niż jednego wniosku o pozwolenie na okres obowiązywania kontyngentu taryfowego i tym samym wprowadzić odstępstwo od art. 6 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L408 - 30 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 13 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L408 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.