Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 9

Strona 1 z 3
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 408/9

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w zastosowaniu art. 37 Aktu przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Artykuł 37 Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii pozwala Komisji na podjęcie odpowiednich środków ochronnych w przypadku poważnego naruszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego lub bezpośredniego ryzyka takiego naruszenia, wynikającego z niewykonania zobowiązań podjętych przez Bułgarię w trakcie negocjacji akcesyjnych w zakresie wspólnotowej polityki sektorowej odnoszącej się do działalności gospodarczej o zasięgu transgranicznym. Istnieje bezpośrednie ryzyko, że niewykonanie przez Bułgarię jej zobowiązań w zakresie rozporządzeń spowoduje poważne naruszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego w zakresie transportu lotniczego. Na podstawie art. 80 Traktatu WE Wspólnota przyjęła wspólną politykę w zakresie transportu lotniczego , która obejmuje przepisy ustanawiające wewnętrzny rynek usług lotniczych, jak również wspólne przepisy mające na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiego, jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie . Obydwa zbiory przepisów mają bezpośredni wpływ na świadczenie usług lotniczych pomiędzy państwami członkowskimi.

2 1

(2)

.5 .rts ,3002.9.72 z 342 L .U.zD ,3002/1071 rn )EW( meinezdązropzor i 9–7 .rts ,3002.9.92 z 542 L .U.zD ,3002/3461 rn )EW( m einezdązropzor enoin ei m z ,ogezci ntoL utropsnarT a w tsńezceipzeB ijcneg A jeiksjeporuE ainezro w tu i ogen li w y c a w tci ntol eiserk az w dasaz hcy nlóp s w ei w arps w .r 2002 acpil 51 aind z ydaR i ogeiksjeporuE utnemalraP 2002/2951 rn )EW( einezdązropzor ,12–1 .rts ,2002.9.7 z 042 L .U.zD .51 .rts ,2991.8.42 z 042 L .U.zD ,ezcintol igułsu az kewats i fyrat eiwarps w .r 2991 acpil 32 aind z 29/9042 rn )GWE( ydaR einezdązropzor zaro 41–8 .rts ,2991.8.42 z 042 L .U.zD ,hc y zcintol sar t h c y w otonlóp s w zrtąn w ew od y ton lópsW hc y zcin tol w ókin źow ezrp upętsod ei w arps w .r 2991 acpil 32 aind z 29/8042 rn )GWE( ydaR einezdązropzor ,myzcintol mokinźowezrp ijcnecil ainawanzyzrp eiwarps w .r 2991 acpil 32 aind z 29/7042 rn )GWE( ydaR einezdązropzor ,7–1 .rts ,2991.8.42 z 042 L .U.zD

1 2

L 408/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(3)

W trakcie negocjacji akcesyjnych Bułgaria zobowiązała się do pełnego stosowania wspólnotowych przepisów w zakresie transportu lotniczego od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej. Po podpisaniu Traktatu o przystąpieniu w dniu 25 kwietnia 2005 r., Europejska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (EASA) dokonała kontroli w dniach 16–20 maja 2005 r. urzędu lotnictwa cywilnego Bułgarii (CAA) w celu stwierdzenia czy urząd ten jest w stanie stosować wymogi prawodawstwa Wspólnoty jak również normy Wspólnych Władz Lotniczych (JAA) w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Kontrola ujawniła istotne i notoryczne braki administracyjne bułgarskiego CAA, jeśli chodzi o nadzór w zakresie bezpieczeństwa niezbędny dla wdrożenia wspólnotowych wymogów odnoszących się do certyfikacji w zakresie zdolności do lotu i utrzymania statków powietrznych. W związku z poważnymi brakami stwierdzonymi przez EASA i JAA, w październiku 2005 r. odmówiono Bułgarii wzajemnego uznawania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach systemu JAA. Plany działań naprawczych przedstawione przez bułgarski CAA w październiku i listopadzie 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 408 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L408 - 30 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących sektora wołowiny i cielęciny w następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L408 - 21 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1964/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz ryżu pochodzącego z Bangladeszu, zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3491/90

 • Dz. U. L408 - 13 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1483/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L408 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1396/98 ustanawiające procedury w celu stosowania w sektorze mięsa drobiowego rozporządzenia Rady (WE) nr 779/98 w sprawie przywozu do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Turcji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.