Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 1

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 66, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Decyzja 2001/886/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)1 oraz rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 2 stanowią niezbędną podstawę prawną umożliwiającą przydzielenie w budżecie Unii Europejskiej odpowiednich środków na utworzenie SIS II oraz wykonanie tej części budżetu. Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 oraz decyzja 2001/886/WSiSW tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r. (2) Proces opracowywania SIS II będzie trwał dłużej niż przewidywano, konieczne jest zatem zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ten cel po 31 grudnia 2006 r.

1 2

Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 1. Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4.

L 411/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(3)

Aby umożliwić zakończenie procesu opracowywania SIS II, który obejmuje zbudowanie infrastruktury łączności, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia (WE) nr 2424/2001, co pozwoli Komisji na wykonanie budżetu po 2006 r.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada stwierdziła, iż w fazie rozwojowej SIS II centralna jednostka systemu zlokalizowana zostanie we Francji, a system rezerwowy w Austrii, pod warunkiem że podjęte zostaną tam określone kroki niezbędne to przygotowania tych lokalizacji. Za zapewnienie zarządzania operacyjnego i odpowiednią komunikację z Komisją odpowiedzialne są odpowiednio Francja i Austria.

(5)

Niezbędne jest także powierzenie Komisji odpowiedzialności za przygotowanie integracji technicznej w ramach SIS II, w szczególności w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione.

(7)

Niniejsze rozporządzenie nie narusza przyjmowanych w przyszłości instrumentów prawnych dotyczących utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II.

(8)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i w związku z tym nie jest nim związana ani nie podlega jego stosowaniu. Ponieważ niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie dorobku Schengen w rozumieniu postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5 wspomnianego protokołu, Dania zadecyduje o wdrożeniu niniejszego instrumentu do swojego prawa krajowego w okresie sześciu miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia.

(9)

Niniejsze rozporządzenie i uczestnictwo Zjednoczonego Królestwa w jego przyjęciu i stosowaniu nie naruszają uzgodnień dotyczących częściowego uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w dorobku Schengen, określonych w decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 1

1

Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/3

(10)

Irlandia uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L411 - 78 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1007/WsiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L411 - 27 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L411 - 18 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywc (1)

 • Dz. U. L411 - 10 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina

 • Dz. U. L411 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.