Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 10

Strona 1 z 4
L 411/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji „Program Ignalina”

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 56 oraz protokół nr 4 do niego, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 1 („rozporządzenie finansowe”), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Unia Europejska zobowiązała się do kontynuowania udzielania odpowiedniej dodatkowej pomocy Wspólnoty Europejskiej w staraniach podejmowanych przez Litwę zmierzających do likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina, także po przystąpieniu Litwy do Unii, w okresie do 2006 r. i później. Zobowiązanie to zostało formalnie podjęte w protokole nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie dołączonym do Aktu przystąpienia z 2003 r.

1 2

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 (Dz.U. L 19.8.2006, str. 3).

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/11

(2)

Biorąc pod uwagę ten wyraz solidarności Unii, Litwa zobowiązała się do zamknięcia jednostki 1 elektrowni jądrowej Ignalina przed 2005 r., a jednostki 2 – do dnia 31 grudnia 2009 r., a następnie do likwidacji tych jednostek. Utworzono program pomocy o budżecie 285 mln EUR na lata 2004–2006.

(3)

Likwidacja elektrowni jądrowej Ignalina składającej się z dwóch odziedziczonych po dawnym Związku Radzieckim reaktorów typu RBMK o mocy 1500 MW każdy jest sprawą bez precedensu i stanowi dla Litwy wyjątkowe obciążenie finansowe, nieproporcjonalne do rozmiarów i możliwości gospodarczych tego kraju. Likwidacja będzie kontynuowana po okresie objętym aktualną perspektywą finansową Wspólnoty.

(4)

Zgodnie z protokołem nr 4, program Ignalina na lata 2004–2006 będzie nieprzerwanie kontynuowany i przedłużony na okres po 2006 r., zgodnie z procedurą określoną w art. 56 Aktu przystąpienia z 2003 r., a przedłużony program oparty będzie na tych samych elementach i zasadach, co program 2004–2006.

(5)

Aby zaradzić skutkom zamknięcia i likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina, konieczne jest zatem przyjęcie przepisów wykonawczych dotyczących dodatkowej pomocy wspólnotowej na okres 2007–2013.

(6)

Zgodnie z protokołem nr 4, w okresie objętym kolejną perspektywą finansową całkowity średni poziom środków dla przedłużonego programu Ignalina będzie właściwy. Planowanie tych środków będzie oparte na rzeczywistych potrzebach finansowych i zdolności absorpcyjnej.

(7)

Protokół nr 4 przewiduje różne sposoby realizacji pomocy służące osiągnięciu powyższych celów, w tym bezpośrednie dostarczenie pomocy Litwie za pośrednictwem krajowego organu administracji w warunkach pełnej decentralizacji, co wykorzystano podczas realizacji programów rocznych w okresie 2004–2006. W konsekwencji Litwa dysponuje strukturą krajową odpowiednią do realizacji środków na podstawie protokołu nr 4, za pośrednictwem agencji krajowej, zgodnie z zasadami przekazywania zadań związanych z wykonywaniem budżetu na mocy art. 53 ust. 2 i art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego.

(8)

Od kilku lat istnieją międzynarodowe fundusze na rzecz likwidacji elektrowni jądrowych zarządzane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Największą ich część stanowi wkład Wspólnoty, szczególnie za pośrednictwem programu Phare.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L411 - 78 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1007/WsiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L411 - 27 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L411 - 18 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywc (1)

 • Dz. U. L411 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

 • Dz. U. L411 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.