Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 27

Strona 1 z 20
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/27

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony (2006/1006/WE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 w związku z art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Wspólnota z jednej strony oraz Rząd Danii i Rząd Lokalny Grenlandii z drugiej strony wynegocjowały Umowę partnerską w sprawie połowów, przyznającą wspólnotowym rybakom wielkości dopuszczalnych połowów na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Grenlandii. (2) W wyniku negocjacji, dnia 2 czerwca 2006 r. parafowano nową Umowę partnerską w sprawie połowów.

L 411/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(3)

Umowa w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony 1, została uchylona przez nową Umowę partnerską w sprawie połowów.

(4)

Ze względu na wygaśnięcie w dniu 31 grudnia 2006 r. czwartego Protokołu ustanawiającego warunki połowów przewidziane w Umowie w sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Rządem Danii oraz Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony, zmienionego protokołem zawartym poprzez rozporządzenie Rady nr 1245/2004 2, oraz w celu uniknięcia przerw w dostępnie wspólnotowych statków rybackich do zasobów rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej Grenlandii, obie Strony parafowały Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania nowej Umowy partnerskiej w sprawie połowów od dnia 1 stycznia 2007 r. Ze względu na pilny charakter sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w ust. I pkt. 3) Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(5) (6)

Zatwierdzenie Porozumienia w formie wymiany listów leży w interesie Wspólnoty. Powinna zostać określona metoda rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów, dotyczące tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony. Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

1 2

Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9. Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 7.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/29

Artykuł 2 Rozdział wielkości dopuszczalnych połowów, w tym licencji uzyskanych na mocy art. 1 umowy określonej w art. 1, odbywa się zgodnie z art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 1. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszej umowy, powiadamiają Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w grenlandzkiej strefie połowowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu 2. Artykuł 4 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L411 - 78 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1007/WsiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L411 - 18 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywc (1)

 • Dz. U. L411 - 10 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina

 • Dz. U. L411 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

 • Dz. U. L411 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.