Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 6

L 411/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii 1, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii 2, w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 56 Aktu przystąpienia, w przypadku gdy akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia 2007 r., wymagają dostosowań w związku z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie przystąpienia lub jego załącznikach, Rada przyjmuje w tym celu niezbędne akty, chyba że akt podstawowy został przyjęty przez Komisję. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 3 ustanawia ogólne zasady wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz cele tych funduszy. Zgodnie z art. 53, załącznik III do tego rozporządzenia ustanawia pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania programów operacyjnych w podziale na państwa członkowskie i na cele, w oparciu o

1 2 3

Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 11. Dz.U. L 157 z 21.6.2005, str. 203. Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/7

obiektywne kryteria. Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 powinien zostać dostosowany w celu uwzględnienia przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. (3) Należy zatem zapewnić jak najszybsze przyjęcie zmian technicznych przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności tak, aby umożliwić Bułgarii i Rumunii przedstawienie dokumentów programowych od daty ich przystąpienia do Unii Europejskiej. (4) Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie jedynie pod warunkiem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i w dniu jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

L 411/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK III Pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania (o których mowa w art. 53) Kryteria Państwa członkowskie EFRR i EFS Wielkość procentowa kwalifikowanych wydatków (1) Państwa członkowskie, których średni PKB na mieszkańca w latach 2001– 2003 wyniósł poniżej 85 % średniej UE-25 w tym samym okresie. (2) Państwa członkowskie inne niż w określone pkt (1), kwalifikujące się do systemu przejściowego Funduszu Spójności na dzień 1 stycznia 2007 r. Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja Hiszpania 85 % dla celów Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 80 % dla celu Konwergencja oraz regionów objętych mechanizmem phasing-in w ramach celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 50 % dla celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie w regionach nieobjętych mechanizmem phasing-in Fundusz Spójności Wielkość procentowa kwalifikowanych wydatków 85 %

85 %

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/9

Kryteria

Państwa członkowskie

EFRR i EFS Wielkość procentowa kwalifikowanych wydatków

Fundusz Spójności Wielkość procentowa kwalifikowanych wydatków -

(3) Państwa członkowskie inne niż określone w pkt (1) i (2).

Belgia, Dania, Republika Federalna Niemiec, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo Belgia, Dania, Republika Federalna Niemiec, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Austria, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo Hiszpania, Francja i Portugalia

75 % dla celu Konwergencja

(4) Państwa członkowskie inne niż określone w pkt (1) i (2).

50 % dla celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

-

(5) Regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu, korzystające z dodatkowych środków dla tych regionów przewidzianych w ust. 20 załącznika II (6) Regiony najbardziej oddalone, o których mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu

50 %

-

Hiszpania, Francja i Portugalia

85 % dla celów Konwergencja i Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie

-

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L411 - 78 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1007/WsiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

 • Dz. U. L411 - 27 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L411 - 18 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywc (1)

 • Dz. U. L411 - 10 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina

 • Dz. U. L411 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.