Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/1007/WsiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 78

Strona 1 z 2
L 411/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

Decyzja Rady 2006/1007/WSiSW z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 1 lit. a) i b), art. 31 ust. 1) lit. a) i b) oraz art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego 1, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 2 oraz decyzja Rady 2001/886/WSiSW 3, stanowią niezbędną podstawę prawną umożliwiającą przydzielenie w budżecie Unii Europejskiej odpowiednich środków na utworzenie SIS II oraz wykonanie tej części budżetu. Decyzja 2001/886/WSiSW oraz rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 tracą moc z dniem 31 grudnia 2006 r. (2) Proces opracowywania SIS II będzie trwał dłużej niż przewidywano, konieczne jest zatem zapewnienie odpowiednich środków finansowych na ten cel po dniu 31 grudnia 2006 r.

1 2 3

Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia ... (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 4. Dz.U. L 328 z 13.12.2001, str. 1.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 411/79

(3)

Aby umożliwić zakończenie procesu opracowywania SIS II, który obejmuje zbudowanie infrastruktury łączności, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania decyzji 2001/886/WSiSW, co pozwoli Komisji na wykonanie budżetu po 2006 r.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada stwierdziła, iż w fazie rozwojowej SIS II centralna jednostka systemu zlokalizowana zostanie we Francji, a system rezerwowy w Austrii, pod warunkiem że podjęte zostaną tam określone kroki niezbędne to przygotowania tych lokalizacji. Za zapewnienie zarządzania operacyjnego i odpowiednią komunikację z Komisją odpowiedzialne są odpowiednio Francja i Austria.

(5)

Niezbędne jest także powierzenie Komisji odpowiedzialności za przygotowanie integracji technicznej w ramach SIS II, w szczególności w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r.

(6) (7)

Decyzja 2001/886/WSiSW powinna w związku z tym zostać odpowiednio zmieniona. Niniejsza decyzja nie narusza przyjmowanych w przyszłości instrumentów prawnych dotyczących utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II.

(8)

Zjednoczone Królestwo uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 1.

(9)

Irlandia uczestniczy w przyjęciu niniejszej zgodnie z art. 5 Protokołu włączającego dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen 2.

1 2

Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43. Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 20.

L 411/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(10)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 1, które wchodzą w zakres obszaru określonego w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stosowania tego układu 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 411 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L411 - 27 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony

 • Dz. U. L411 - 18 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1991/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywc (1)

 • Dz. U. L411 - 10 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1990/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dotyczące wdrożenia Protokołu nr 4 w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie do Aktu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji Program Ignalina

 • Dz. U. L411 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1989/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

 • Dz. U. L411 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1988/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.