Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 2

Strona 2 z 7

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

L 412/45

— sprawia, że głos UE liczy się na arenie międzynarodowej i że możliwe staje się ustanawianie skutecznych partnerstw z krajami sąsiadującymi z Unią, co pozwala rozszerzyć strefę stabilności i demokracji oraz wspólnego dobrobytu poza obszar UE, a zatem poprawia warunki materialne i zwiększa bezpieczeństwo obywateli europejskich i wszystkich osób mieszkających na terytorium UE.

Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego powinien przyczynić się do włączenia dialogu międzykulturowego, jako priorytetu horyzontalnego i dotyczącego wielu sektorów, w politykę, działania i programy Wspólnoty oraz do określenia i upowszechniania najlepszych praktyk w jego propagowaniu. Wyraźne uznanie najlepszych praktyk i projektów w dziedzinie dialogu międzykulturowego zachęci zainteresowane strony do działania i rozpowszechni tę ideę w społeczeństwie obywatelskim. W zależności od potrzeb możliwe jest rozwijanie współpracy z Radą Europy i z UNESCO, w szczególności w celu uwzględnienia ich doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w zakresie propagowania dialogu międzykulturowego. Należy także zapewnić komplementarność działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ze wszystkimi zewnętrznymi aspektami inicjatyw propagujących dialog międzykulturowy podejmowanych w odpowiednich ramach, między innymi inicjatyw z krajami EFTA będącymi stronami porozumienia EOG, z krajami Bałkanów Zachodnich i krajami partnerskimi objętymi europejską polityką sąsiedztwa. Ważne będzie również zapewnienie komplementarności z wszystkimi innymi inicjatywami współpracy z krajami trzecimi, a zwłaszcza z krajami rozwijającymi się, mającymi znaczenie z punktu widzenia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Działania w ramach dialogu międzykulturowego, które mają być podjęte przy wykorzystaniu odpowiednich instrumentów w dziedzinie stosunków zewnętrznych, powinny między innymi świadczyć o wzajemnym zainteresowaniu związanym z wymianą doświadczeń i wartości z krajami trzecimi oraz propagować wzajemną znajomość kultury innych krajów oraz wzajemne poszanowanie i zrozumienie ich kultur. Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Kraje kandydujące powinny jednakże zostać ściśle włączone w działania prowadzone w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego poprzez inicjatywy mające na celu propagowanie dialogu międzykulturowego, podejmowane w ramach istniejącej współpracy i dialogu, a zwłaszcza w ramach dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi (1). Niniejsza decyzja określa na cały okres prowadzenia działań kopertę finansową stanowiącą główny punkt odniesienia dla władzy budżetowej podczas corocznej procedury budżetowej w rozumieniu pkt. 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2).

(6)

Dialog międzykulturowy stanowi ważny element wielu polityk i instrumentów wspólnotowych w dziedzinie funduszy strukturalnych, edukacji, uczenia się przez całe życie, młodzieży, kultury, obywatelstwa, sportu, równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych, zwalczania dyskryminacji i zapobiegania wyłączeniu społecznemu, walki z przejawami rasizmu i ksenofobii, polityki azylowej i integracji imigrantów, praw człowieka i trwałego rozwoju, polityki audiowizualnej i badań naukowych.

(13)

(14)

(7)

Wzrasta zarazem waga dialogu w stosunkach zewnętrznych UE, a zwłaszcza w kontaktach z krajami przystępującymi i krajami kandydującymi, krajami Bałkanów Zachodnich, krajami kandydującymi do zawarcia umów stowarzyszeniowych z UE, krajami partnerskimi europejskiej polityki sąsiedztwa i innymi krajami trzecimi, zwłaszcza krajami rozwijającymi się.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.