Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 3

Strona 3 z 7

(8)

Przy wykorzystaniu doświadczeń i inicjatyw wspólnotowych zasadniczym krokiem jest włączenie w równym stopniu wszystkich obywateli, zarówno mężczyzn jak i kobiet, z wszystkich państw członkowskich oraz społeczeństwa europejskiego jako całości w dialog międzykulturowy, zwłaszcza poprzez uporządkowaną współpracę w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Przyczynia się to do tworzenia poczucia tożsamości europejskiej, ponieważ umożliwia akceptację różnorodności i kształtowanie różnych aspektów przynależności do wspólnoty.

(15)

(16) (9)

Do celów niniejszej decyzji pojęcie „aktywnego obywatelstwa europejskiego” nie powinno obejmować wyłącznie obywateli UE w rozumieniu art. 17 Traktatu WE, ale wszystkie osoby mieszkające na terytorium UE na stałe lub czasowo.

(10)

Przez wspólne wartości UE rozumie się wartości określone w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.

(17)

(11)

Sprawą zasadniczą jest zapewnienie komplementarności i horyzontalnego podejścia do wszystkich działań prowadzonych na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym, które są silnie związane z dialogiem międzykulturowym, zważywszy, że Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego przyczyni się do zwiększenia ich widoczności i spójności. Planowanie tych działań, zarówno na szczeblu Wspólnoty jak i krajowym, uwzględnia doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektów w ramach Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich (2007).

(1) Patrz komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2005 r. skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi. (2) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

L 412/46

(18)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1). Ze względu na charakter i zakres planowanych działań uznaje się za stosowne ustanowienie komitetu doradczego. Ponieważ cele niniejszej decyzji nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na konieczność ustanowienia w szczególności wielostronnych partnerstw i wymiany ponadnarodowej obejmującej całą Wspólnotę, możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

2. Szczegółowe cele Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego są następujące: — podejmowanie starań na rzecz uświadamiania wszystkim osobom zamieszkującym na terytorium UE, zwłaszcza ludziom młodym, jakie znaczenie ma angażowanie się w dialog międzykulturowy w życiu codziennym, — prace na rzecz określenia, wymiany oraz wyraźnego uznania na szczeblu europejskim najlepszych praktyk na rzecz propagowania dialogu międzykulturowego w całej UE, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dzieci, — rozwijanie roli edukacji jako ważnego narzędzia przekazywania wiedzy o różnorodności i pogłębiania zrozumienia innych kultur oraz rozwijania umiejętności i najlepszych praktyk społecznych a także podkreślanie centralnej roli mediów w propagowaniu zasady równości i wzajemnego zrozumienia, — zwiększanie widoczności i spójności oraz propagowanie wszystkich programów i działań wspólnotowych przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego i zapewnienie ich dalszej realizacji, — przyczynianie się do opracowywania nowych podejść do dialogu międzykulturowego obejmujących współpracę pomiędzy wieloma zainteresowanymi stronami z różnych sektorów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.