Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 4

Strona 4 z 7

(19)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedmiot Rok 2008 zostaje ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, w celu przyczynienia się do konkretyzacji i nagłośnienia trwałego procesu dialogu międzykulturowego, który będzie kontynuowany również po zakończeniu tego roku.

Artykuł 3 Przedmiot podejmowanych środków Środki podejmowane do osiągania celów określonych w art. 2 są określone w załączniku. Obejmują one realizację następujących działań lub udzielenie im wsparcia: a) imprezy okolicznościowe i inicjatywy o wymiarze europejskim, mające na celu propagowanie dialogu międzykulturowego przez bezpośredni udział lub dotarcie w inny sposób do jak największej liczby osób oraz podkreślające osiągnięcia i doświadczenia w ramach tematyki Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego; b) imprezy okolicznościowe i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym, mające wyraźny wymiar europejski oraz przyczyniające się do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez bezpośredni udział lub dotarcie w inny sposób do jak największej liczby osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych z wychowaniem obywatelskim i z uczeniem się szacunku dla innych ludzi i ich odrębności; c) kampanie informacyjne i promocyjne, prowadzone na szczeblu wspólnotowym i krajowym, zwłaszcza we współpracy z mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mające na celu rozpowszechnianie, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci, zasadniczych treści związanych z celami Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz określenie najlepszych praktyk;

Artykuł 2 Cele 1. Ogólne cele działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego są następujące: — propagowanie dialogu międzykulturowego jako procesu umożliwiającego wszystkim osobom mieszkającym w UE poprawę umiejętności funkcjonowania w bardziej otwartym, ale równocześnie bardziej złożonym środowisku kulturowym, w którym różne tożsamości kulturowe i przekonania współistnieją w różnych państwach członkowskich, jak i w obrębie poszczególnych państw członkowskich, — podkreślanie znaczenia dialogu międzykulturowego jako możliwości wnoszenia wkładu do zróżnicowanego i dynamicznego społeczeństwa oraz korzystania z niego nie tylko w Europie, ale i na świecie, — uświadamianie wszystkim osobom mieszkającym w UE, zwłaszcza ludziom młodym, znaczenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, które szanuje różnorodność kulturową i oparte jest na wspólnych wartościach UE określonych w art. 6 Traktatu UE i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, — podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur oraz przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich.

(1) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 7 Przepisy finansowe

L 412/47

d) analizy i studia na szczeblu wspólnotowym lub krajowym oraz konsultacje z ponadnarodowymi sieciami współpracy oraz zainteresowanymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego mające na celu ocenę i przedstawienie sprawozdań dotyczących przygotowań, skuteczności i wpływu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, w celu stworzenia podstawy długofalowych działań następczych.

1. Działania o zasięgu wspólnotowym, o których mowa w części A załącznika, mogą być dotowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w wysokości do 80 % całkowitych kosztów. 2. Działania, o których mowa w części B załącznika, mogą być dotowane z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w wysokości do 50 % całkowitych kosztów, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 8. 3. Działania o zasięgu wspólnotowym, o których mowa w części C załącznika, są przedmiotem zamówienia publicznego lub otrzymują dotacje z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.