Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 5

Strona 5 z 7

Artykuł 4 Współpraca państw członkowskich Każde państwo członkowskie wyznacza krajowy organ koordynacyjny lub równoważny organ administracyjny, odpowiedzialny za organizację udziału tego państwa członkowskiego w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego. Powiadamia ono Komisję o tym wyznaczeniu w terminie miesiąca od przyjęcia niniejszej decyzji. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby wymieniony organ we właściwy sposób włączał się we współpracę różnych uczestników dialogu międzykulturowego na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Wymieniony organ jest odpowiedzialny za koordynację na szczeblu krajowym działań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

Artykuł 8 Procedura składania i wyboru wniosków 1. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2. Komisja zapewnia zrównoważony i sprawiedliwy podział środków pomiędzy państwa członkowskie i różne dziedziny działalności, uwzględniając jakość proponowanych projektów. 2. Wnioski o przyznanie dotacji, składane na podstawie art. 7 ust. 2, przedstawiane są Komisji przez organ, o którym mowa w art. 4.

Artykuł 5 Wykonanie 1. Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 6 ust. 2. 2. Szczególną uwagę zwraca się na współpracę z instytucjami europejskimi, w szczególności z Parlamentem Europejskim. Artykuł 9 Organizacje międzynarodowe W celu realizacji działań w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, Komisja może nawiązać współpracę z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy i z UNESCO, szczególnie dbając o zapewnienie nagłośnienia udziału UE.

Artykuł 6 Komitet 1. Komisja jest wspomagana przez komitet.

Artykuł 10 Rola Komisji 1. Komisja zapewnia spójność środków przewidzianych w niniejszej decyzji z innymi działaniami i inicjatywami wspólnotowymi. 2. Komisja podejmuje starania w celu włączenia krajów kandydujących w działania w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego przez zapewnianie ich udziału w licznych programach wspólnotowych, w tym programach mających wymiar dialogu międzykulturowego, oraz przez przygotowywanie konkretnych inicjatyw podejmowanych w odpowiednich strukturach, szczególnie w kontekście dialogu na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

4. Pożądane jest, aby krajowi przedstawiciele zasiadający w komitecie byli wyznaczeni przez krajowy organ koordynacyjny, o którym mowa w art. 4.

L 412/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

3. Komisja zapewnia komplementarność środków podjętych dla osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego i potencjalnych inicjatyw podejmowanych w odpowiednich ramach współpracy i dialogu z krajami EFTA będącymi stronami porozumienia EOG, krajami Bałkanów Zachodnich i krajami partnerskimi objętymi europejską polityką sąsiedztwa. 4. Komisja zapewnia również komplementarność ze wszystkimi innymi inicjatywami współpracy z krajami trzecimi, a zwłaszcza z krajami rozwijającymi się, które to inicjatywy są istotne z punktu widzenia celów dialogu międzykulturowego realizowanych w ramach Europejskiego Roku.

notowego lub każde naruszenie zobowiązania umownego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które poprzez nieuzasadnioną pozycję wydatków przynosi lub mogłoby przynieść szkodę budżetowi Unii Europejskiej lub budżetom zarządzanym przez Wspólnoty.

3. Komisja obniża kwotę pomocy finansowej, zawiesza pomoc lub odzyskuje kwotę pomocy przyznanej na dane działanie, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości, w szczególności postępowanie niezgodne z przepisami niniejszej decyzji, postanowieniami decyzji indywidualnej lub umowy dotyczących przyznania danego wsparcia finansowego, lub jeżeli okaże się, że działanie zostało bez zgody Komisji istotnie zmienione w sposób, który jest niezgodny z jego charakterem lub warunkami jego realizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.