Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 6

Strona 6 z 7

Artykuł 11 Budżet 1. Koperta finansowa na wdrożenie niniejszej decyzji w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. wynosi 10 000 000 EUR. Środki przeznaczone na działania przygotowawcze są ograniczone do 30 % całkowitego budżetu. 2. Roczny przydział środków jest zatwierdzany przez władzę budżetową w granicach ram finansowych. 4. Jeżeli nie dotrzymano terminów lub jeżeli stan realizacji danego działania uzasadnia jedynie część udzielonego wsparcia, Komisja zwraca się do beneficjenta o przedstawienie uwag przed upływem określonego terminu. W przypadku gdy beneficjent nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja może anulować pozostałą pomoc finansową i zażądać zwrotu wypłaconych kwot.

Artykuł 12 Ochrona interesów finansowych Wspólnoty 1. Komisja zapewnia, by podczas realizacji działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji interesy finansowe Wspólnoty były chronione poprzez stosowanie środków zapobiegawczych, zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelkimi innymi nielegalnymi działaniami, poprzez skuteczny system kontroli, odzyskiwanie nienależnie wypłaconych kwot oraz, jeżeli wykryte zostaną nieprawidłowości, poprzez system skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (1), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (2) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3). 2. W odniesieniu do działań Wspólnoty finansowanych na mocy niniejszej decyzji pojęcie nieprawidłowości, o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95, oznacza każde naruszenie przepisów prawa wspól(1) Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. (2) Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. (3) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

5. Wszelkie nienależnie wypłacone kwoty są zwracane Komisji. Do kwot, które nie zostały zwrócone w odpowiednim czasie, doliczane są odsetki zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4).

Artykuł 13

Nadzór

1. Beneficjent przedstawia sprawozdania techniczne i finansowe z postępu prac w odniesieniu do wszelkich działań finansowanych na mocy niniejszej decyzji. W terminie trzech miesięcy od zakończenia realizacji działania przedstawiane jest sprawozdanie końcowe. Komisja określa formę i przedmiot sprawozdań.

2. Przez okres pięciu lat od daty dokonania ostatniej płatności w związku z jakimkolwiek działaniem beneficjent korzystający z pomocy finansowej zachowuje do dyspozycji Komisji wszelkie dokumenty poświadczające wydatki związane z tym działaniem.

3. Komisja podejmuje wszelkie inne niezbędne kroki w celu sprawdzenia, czy finansowane działania są realizowane prawidłowo i zgodnie z przepisami niniejszej decyzji oraz rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002.

(4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 14 Artykuł 16 Adresaci

L 412/49

Monitorowanie i ocena Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące wykonania, skutków i ogólnej oceny środków określonych w art. 3, które będzie podstawą przyszłej polityki, środków i działań UE w tej dziedzinie. Artykuł 15 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie w następnym dniu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.