Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 7

Strona 7 z 7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

J.-E. ENESTAM

Przewodniczący

Przewodniczący

L 412/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3

30.12.2006

A. Współfinansowanie działań w skali wspólnoty Ograniczona liczba działań o wymiarze symbolicznym na skalę europejską, mających na celu uświadomienie, szczególnie osobom młodym, celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, może uzyskać dotacje wspólnotowe w wysokości do 80 % całkowitych kosztów. Działania te mogą mieć formę konkretnych imprez okolicznościowych, w tym uroczystości rozpoczęcia i zakończenia Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego zorganizowanych i przeprowadzonych we współpracy z krajami sprawującymi prezydencje w 2008 r. Orientacyjnie na działania te zostanie przeznaczonych około 30 % całkowitego przyznanego budżetu. B. Współfinansowanie działań w skali krajowej Niektóre działania prowadzone na szczeblu krajowym, mające wyraźny wymiar europejski, mogą po spełnieniu określonych wymogów kwalifikować się do objęcia ich pomocą wspólnotową w wysokości do 50 % całkowitych kosztów. Działania te mogą odnosić się w szczególności do współfinansowania jednej inicjatywy krajowej w każdym państwie członkowskim. Orientacyjnie na działania te zostanie przeznaczone około 30 % całkowitego przyznanego budżetu. C. Działania w skali Wspólnoty 1) Działania informacyjne i promocyjne obejmujące: a) kampanię informacyjną koordynowaną na szczeblu wspólnotowym i realizowaną w państwach członkowskich, opierającą się na najlepszych praktykach w zakresie dialogu międzykulturowego na wszystkich szczeblach; współpracę z sektorem prywatnym, mediami, instytucjami edukacyjnymi i innymi partnerami ze społeczeństwa obywatelskiego w celu rozpowszechniania informacji o Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego; opracowanie logo i haseł wykorzystywanych przy okazji wszelkich działań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego oraz opracowywanie narzędzi promocyjnych, które będą dostępne na całym terytorium Wspólnoty; odpowiednie środki umożliwiające podanie do publicznej wiadomości osiągniętych wyników oraz nagłośnienie programów, działań i inicjatyw wspólnotowych przyczyniających się do osiągania celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz do uznania najlepszych praktyk w Europie, zwłaszcza wśród ludzi młodych i dzieci; rozpowszechnianie przeznaczonych głównie dla placówek edukacyjnych materiałów i pomocy dydaktycznych promujących wymiany związane z różnorodnością kulturową oraz prowadzenie dialogu międzykulturowego; utworzenie portalu internetowego, w celu udostępniania społeczeństwu informacji o działaniach związanych z dialogiem międzykulturowym oraz umożliwienia realizatorom projektów z tego zakresu zapoznanie się z różnymi programami i działaniami wspólnotowymi w tej dziedzinie.

b) c)

d)

e) f)

2) Inne działania: Analizy i studia na szczeblu wspólnotowym oraz konsultacje z ponadnarodowymi sieciami współpracy oraz zainteresowanymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego mające na celu ocenę i przedstawienie sprawozdań dotyczących przygotowań do Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, co stanie się podstawą długofalowych działań następczych. 3) Zasadniczo finansowanie przybierać będzie formę bezpośredniego zakupu towarów i usług w drodze przetargów nieograniczonych lub ograniczonych. Finansowanie będzie mogło również mieć formę dotacji. Środki finansowe przeznaczone na działania określone w lit. C nie przekraczają 40 % całkowitego przyznanego budżetu. D. Działania objęte niefinansowym wsparciem wspólnotowym Wspólnota udzieli niefinansowego wsparcia (np. pisemnej zgody na wykorzystanie specjalnie opracowanego logo oraz innych materiałów dotyczących Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego) inicjatywom zgłoszonym przez organizacje publiczne lub prywatne, jeżeli zagwarantują one Komisji, że realizacja tych inicjatyw nastąpi w 2008 r. oraz że prawdopodobnie przyczynią się one w istotny sposób do osiągnięcia celów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Inicjatywy realizowane w krajach trzecich w związku z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego lub we współpracy z nim nie otrzymują wsparcia finansowego z przyznanego na niego budżetu, mogą jednak uzyskać wsparcie niefinansowe ze strony Wspólnoty i wykorzystywać logo oraz inne materiały związane z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.