Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44

Tytuł:

Decyzja nr 1983/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44

Strona 1 z 7
L 412/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA NR 1983/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

30.12.2006

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 151 ust. 5 tiret pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Jednym z głównych zadań projektu integracji europejskiej jest znajdowanie sposobów prowadzenia dialogu międzykulturowego i dialogu między obywatelami, tak aby zwiększyć poszanowanie dla różnorodności kulturowej i umożliwić funkcjonowanie w złożonych realiach naszych społeczeństw, przy współistnieniu różnych tożsamości i przekonań kulturowych. Ponadto ważne jest podkreślanie znaczenia wkładu różnych kultur w dziedzictwo państw członkowskich i sposób życia ich obywateli oraz uznanie, że kultura i dialog międzykulturowy są kluczowe dla uczenia się harmonijnego współżycia.

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2),

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

Dialog międzykulturowy przyczynia się zatem do realizacji wielu strategicznych priorytetowych celów UE, zwłaszcza ze względu na fakt, że:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską powierzono Wspólnocie zadanie tworzenia coraz ściślejszych związków między narodami Europy oraz przyczyniania się do rozkwitu kultur państw członkowskich przy poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej oraz przy równoczesnym uwypuklaniu znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego.

— szanuje i promuje różnorodność kulturową w Europie, ułatwia współistnienie, a także zachęca do korzystania z aktywnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, którego podstawą są wspólne wartości UE,

(2)

Połączony efekt kolejnych rozszerzeń Unii Europejskiej (UE), zwiększonej mobilności wynikającej z ustanowienia jednolitego rynku, dawnych i obecnych ruchów migracyjnych, zwiększonej wymiany z resztą świata dzięki handlowi, edukacji i turystyce, a także ogólnie globalizacji, powoduje, że w Europie i poza jej granicami rośnie liczba interakcji między obywatelami europejskimi i wszystkimi osobami mieszkającymi na terytorium UE, a także różnymi kulturami, językami, grupami etnicznymi i religijnymi.

— przyczynia się do zapewniania równych szans i zapobiegania dyskryminacji w UE poprzez objęcie odnowionej strategii lizbońskiej, która przewiduje, że gospodarka oparta na wiedzy wymaga, aby ludzie byli w stanie dostosować się do zmian i korzystać ze wszystkich potencjalnych źródeł innowacji w celu podniesienia poziomu dobrobytu,

(3)

Obywatele europejscy, jak również wszystkie osoby mieszkające w UE na stałe lub czasowo, powinni zatem mieć możliwość uczestniczenia w dialogu międzykulturowym i pełnego rozwoju w zróżnicowanym, pluralistycznym, solidarnym i dynamicznym społeczeństwie nie tylko w Europie, ale i na świecie.

— podkreśla wymiar kulturowy i edukacyjny odnowionej strategii lizbońskiej, a tym samym stymuluje rozwój w UE gospodarki opartej na kulturze i kreatywności, dzięki czemu następuje wzrost i powstają nowe miejsca pracy,

(1) Dz.U. C 185 z 8.8.2006, str. 42. (2) Dz.U. C 206 z 29.8.2006, str. 44. (3) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2006 r., (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

— wspiera zaangażowanie UE na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej, rozwoju społecznej gospodarki rynkowej, współpracy i zwiększonej spójności przy poszanowaniu jej wspólnych wartości,

30.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 412 POZ 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L412 - 42 z 200630.12.2006

    Oświadczenia Komisji

  • Dz. U. L412 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.