Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w Protokole do umowy, zostają rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie w sposób następujący:

Kategoria połowów Rodzaj statku Państwo członkowskie Licencje lub kwoty

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 i jego art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

Połowy tuńczyka Połowy tuńczyka

Taklowce powierzchniowe Sejnery-chłodnie do połowu tuńczyków Klipry kowe tuńczy-

Hiszpania Portugalia Hiszpania Francja Hiszpania Francja

41 7 12 13 7 4

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Połowy tuńczyka

a także mając na uwadze, co następuje: Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych państw członkowskich nie wyczerpują wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich. Artykuł 3 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy umowy, powiadomią Komisję o ilościach każdego z zasobów złowionych w strefie połowowej Zielonego Przylądka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów wspólnotowych statków rybackich na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (2). Artykuł 4 Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka. Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w celu związania nią Wspólnoty Europejskiej. Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8. (3) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

(1)

Wspólnota i Republika Zielonego Przylądka wynegocjowały i parafowały Umowę partnerską w sprawie połowów przyznające rybakom ze Wspólnoty wielkości dopuszczalne połowów na wodach podlegających władzy suwerennej Republiki Zielonego Przylądka.

(2)

Wspomniana umowa powinna zostać zatwierdzona.

(3)

Należy określić metodę przydziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Tekst umowy jest dołączony do niniejszego rozporządzenia.

(1) Opinia wydana dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 414/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.