Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 26

L 414/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) uznał w opinii z dnia 12 lipca 2006 r., że stwierdzono zgodność dodatku w postaci preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 z maduramycyną amonu. W opinii Urzędu poddano również weryfikacji sprawozdanie z metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne Wspólnoty określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje wydawanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa podstawy i procedury wydawania takich zezwoleń.

(5)

Ocena preparatu pokazuje, że warunki zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(2)

Preparat Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należący do grupy „mikroorganizmów”, otrzymał zezwolenie bez ograniczeń czasowych zgodnie z dyrektywą Rady 70/524/EWG (2) jako dodatek paszowy do wykorzystania u macior – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3), u indyków przeznaczonych na tucz oraz cieląt w wieku do trzech miesięcy – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 600/2005 (4) oraz u tuczników i prosiąt – rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2148/2004 (5). Dodatek ten został następnie wpisany do wspólnotowego rejestru dodatków paszowych jako istniejący produkt, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 600/2005.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, złożono wniosek o zmianę zezwolenia na stosowanie preparatu w celu umożliwienia jego stosowania w paszy dla indyków przeznaczonych na tucz, zawierającej dopuszczony kokcydiostatyk – maduramycynę amonu. Wnioskowi towarzyszyły dane szczegółowe

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa uchylona rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003. (3) Dz.U. L 269 z 17.8.2004, str. 3. (4) Dz.U. L 99 z 19.4.2005, str. 5. (5) Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 24.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/27

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 414/28

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 600/2005 wpis dotyczący pozycji E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 w odniesieniu do indyków przeznaczonych na tucz otrzymuje brzmienie:

Zawartość minimalna Pozostałe przepisy CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Zawartość maksymalna

PL

Nr WE

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunek lub Maksymalny kategoria zwierzęcia wiek

Data ważności zezwolenia

Mikroorganizmy Indyki przeznaczone na tucz — 1,28 × 109 1,28 × 109 W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, dopuszczalny czas przechowywania oraz stabilność granulacji. Może być wykorzystywany w mieszankach paszowych zawierających dozwolone kokcydiostatyki: — diklazuril, halofuginon, monenzynę – sól sodową, robenidynę i maduramycynę amonu Bez ograniczeń wych” czaso-

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750

(w stosusunku 1/1)

Mieszanka Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis zawierająca co najmniej 3,2 × 109 jednostek aktywnych na 1 g dodatku (1,6 × 109 każdej bakterii)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.