Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 29

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 29

Strona 1 z 6
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/29

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert — Veesisaldus ületab EMÜ normi — Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ — Water content exceeds EEC limit — Teneur en eau supérieure ą la limite CEE — Tenore d'acqua superiore al limite CEE — Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu — Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą — Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket — Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE — Watergehalte hoger dan het EEG-maximum — Zawartość wody przekracza normę EWG — Teor de água superior ao limite CEE — conținutul de apă depășește limita CEE — Obsah vody presahuje limit EHS — Vsebnost vode presega EES omejitev — Vesipitoisuus ylittää ETY-normin — Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.”; 2) Załączniki I, II i III zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia; 3) Załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy wprowadzić pewne zmiany techniczne do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 (1). Artykuł 14a ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 oraz załączniki I, II i III do tego rozporządzenia zawierają pewne pozycje we wszystkich językach Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. Przepisy te powinny obejmować pozycje w języku bułgarskim i rumuńskim. Załącznik VIII do rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 zawiera wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym. Wykaz ten powinien obejmować krajowe laboratoria referencyjne Bułgarii i Rumunii. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 1538/91,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 1538/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 14a ust. 7 akapit pierwszy wykaz pozycji we wszystkich językach państw członkowskich otrzymuje następujące brzmienie: „— Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО — Contenido en agua superior al límite CEE — Obsah vody překračuje limit EHS — Vandindhold overstiger EØF-Normen

(1) Dz.U. L 143 z 7.6.1991, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 433/2006 (Dz.U. L 79 z 16.3.2006, str. 16).

L 414/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I ARTYKUŁ 1 UST. 1 – NAZWY TUSZEK DROBIOWYCH

da de et el en fr it lv

30.12.2006

bg

es

cs

PL

1.

Пиле, бройлер Kylling, slagtekylling Hähnchen Masthuhn Tibud, broiler Chicken, broiler Poulet (de chair) Pollo, »Broiler”

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Κοτόπουλο Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής) Πετεινοί και κότες (για βράσιμο) Cock, hen, casserole, or boiling fowl Coq, poule (ą bouillir) Gallo, gallina Pollame da brodo

Cālis, broilers

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.