Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 22

L 42/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

i zamieniało poprzednie zezwolenie na ten dodatek, które nie było połączone z żadną konkretną osobą.

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przewiduje możliwość zmiany warunków zezwolenia na dodatek na wniosek posiadacza zezwolenia.

(7)

Posiadacze zezwoleń, Hoechst Roussel Vet GmbH and Intervet International bv, złożyli wnioski na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 proponując zmianę nazwiska osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie do obrotu dodatków, o których mowa w motywach 2–5. Wraz z wnioskiem zostały przedłożone dane świadczące o tym, że z mocą od dnia 1 sierpnia 2005 r. prawa do obrotu tymi dodatkami zostały przekazane Huvepharma nv. Przepisanie zezwolenia na dodatek połączonego z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie go do obrotu na inną osobę stanowi procedurę czysto administracyjną i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności został powiadomiony o wniosku. Aby umożliwić Huvepharma nv korzystanie ze swoich praw własności, konieczne jest dokonanie odpowiedniej zmiany nazwiska osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie dodatków do obrotu. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004. Należy przewidzieć okres przejściowy, w którym istniejące zapasy będą mogły zostać zużyte. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(2)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2430/1999 stosowanie dodatku bromowodór halofuginonu 6 g/kg („Stenorol”) należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” zostało dopuszczone na 10 lat dla kurcząt odchowywanych na nioski. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 937/2001 stosowanie dodatku salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg („Sacox 120”) należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” zostało dopuszczone na 10 lat dla królików przeznaczonych do tuczu. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1852/2003 (4) stosowanie dodatku salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate”) należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” zostało dopuszczone na 10 lat dla kurcząt odchowywanych na nioski. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1463/2004 (5) stosowanie dodatku salinomycyna – sól sodowa 120 g/kg („Sacox 120 microGranulate”) należącego do grupy „Kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” zostało dopuszczone na 10 lat dla kurcząt przeznaczonych do tuczu. Zezwolenie było połączone z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie dodatku do obrotu (3)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(11)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2430/1999 w kolumnie 2 dla pozycji dotyczącej E 764 wyrazy „Hoechst Roussel Vet GmbH” zastępuje się wyrazami „Huvepharma nv”. Artykuł 2 W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 937/2001 w kolumnie 2 dla pozycji dotyczącej E 766 wyrazy „Intervet International bv” zastępuje się wyrazami „Huvepharma nv”.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8). (2) Dz.U. L 296 z 17.11.1999, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1756/2002 (Dz.U. L 265 z 3.10.2002, str. 1). (3) Dz.U. L 130 z 12.5.2001, str. 25. (4) Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 13. (5) Dz.U. L 270 z 18.8.2004, str. 5.

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/23

Artykuł 3 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1852/2003 w kolumnie 2 dla pozycji dotyczącej E 766 wyrazy „Intervet International bv” zastępuje się wyrazami „Huvepharma nv”. Artykuł 4 W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1463/2004 w kolumnie 2 dla pozycji dotyczącej E 766 wyrazy „Intervet International bv” zastępuje się wyrazami „Huvepharma nv”.

Artykuł 5 Istniejące zapasy zgodne z przepisami mającymi zastosowanie przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 31 lipca 2006 r. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 29 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.