Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29

Strona 1 z 17
14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/89/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 110,

(4)

wdrażania budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (sekcja Komisji), decyzja o przyjęciu rocznego programu prac, do której odnosi się art. 110 rozporządzenia finansowego może być uznana za decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. 75 rozporządzenia finansowego, pod warunkiem, że stanowi ona wystarczająco szczegółowe ramy. Artykuł 8 decyzji 1786/2002/WE przewiduje przyjęcie przez Komisję rocznego planu pracy dotyczącego wykonania programu oraz określającego priorytety i działania, których podjęcie jest konieczne, w tym przydział zasobów. Należy zatem przyjąć plan prac na 2006 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z wydaną opinią Komitetu Programowego. Zgodnie z art. 6 decyzji Komisji nr 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r., Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego otrzymuje dotację ujętą w ogólnym budżecie Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 166, uwzględniając decyzję 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. przyjmującą program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008) (3), w szczególności jego art. 8 ust. 1, uwzględniając decyzję Komisji nr 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja wykonawcza programu zdrowia publicznego” do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (4), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5) (6)

(7)

STANOWI, CONASTĘPUYE:

Artykuł Niniejszym przyjmuje się plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), jak określono w załączniku. Dyrektor Generalny ds. „Zdrowia i Ochrony Konsumentów” zapewnia wdrożenie niniejszego programu.

Artykuł 110 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 przewiduje, że przyznanie dotacji następuje w ramach rocznych programów publikowanych na początku roku. Zgodnie z art. 166 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002, roczny program prac na dotacje określa akt podstawowy, cele, harmonogram zaproszeń do składania ofert wraz z szacowaną kwotą i oczekiwanymi wynikami. Zgodnie z art. 15 ust. 2 decyzji Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

248 357 271 369

z z z z

16.9.2002, str. 1. 31.12.2002, str. 1. 9.10.2002, str. 1. 16.12.2004, str. 73.

L 42/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

ZAŁĄCZNIK DZIAŁANIE WSPÓLNOTY W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO (2003–2008) PLAN PRAC NA 2006 r. 1. 1.1. KONTEKST OGÓLNY Kontekst polityczny i prawny Artykuł 152 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.