Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 52 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 52 - Strona 5

Strona 5 z 6

Artykuł 6 g) polowania na dzikie ptactwo. Odstępstwa dla żywych ptaków i jednodniowych kurcząt 1. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. a) Słowenia zezwala na przewożenie młodych niosek i indyków przeznaczonych do tuczu do gospodarstw objętych urzędową kontrolą, znajdujących się w strefie ochrony albo w strefie nadzoru.

Artykuł 4 Środki stosowane w strefie nadzoru 1. Słowenia zapewnia, aby w strefie ochrony stosowano co najmniej następujące środki:

2. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. a) oraz art. 4 ust. 2 lit. a) Słowenia zezwala na przewożenie:

a) identyfikacja wszystkich wewnątrz tej strefy;

gospodarstw

znajdujących

się a) drobiu przeznaczonego do natychmiastowego uboju, w tym kur niosek, do ubojni znajdującej się w strefie ochrony lub nadzoru lub, jeśli jest to niemożliwe, do ubojni wyznaczonej przez właściwy organ weterynaryjny znajdującej się poza strefami;

b) stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, w tym stosowanie odpowiednich środków dezynfekcji przy wejściach do i wyjściach z gospodarstwa;

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego określonych w decyzji 2005/734/WE;

b) jednodniowych kurcząt ze strefy ochrony do gospodarstw objętych urzędową kontrolą na terytorium Słowenii, w których nie występuje inny drób lub ptaki żyjące w niewoli, poza ptakami domowymi wymienionymi w art. 1 ust. 2 lit. c) pkt i), oddzielonymi od drobiu;

d) kontrola przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli oraz jaj wylęgowych wewnątrz strefy. c) jednodniowych kurcząt ze strefy nadzoru do gospodarstw objętych urzędową kontrolą, znajdujących się na terytorium Słowenii;

2.

Słowenia zapewnia, aby w strefie ochrony zakazano:

L 42/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

d) młodych niosek i indyków przeznaczonych do tuczu ze strefy nadzoru do gospodarstw objętych urzędową kontrolą, znajdujących się na terytorium Słowenii;

Artykuł 8 Odstępstwa dla mięsa, mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych 1. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. e) Słowenia zezwala na przesyłkę ze strefy ochrony:

e) ptaków domowych wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. c) pkt i) do miejsc znajdujących się na terytorium Słowenii, w których nie hoduje się drobiu, w przypadku gdy przesyłka zawiera pięć lub mniej ptaków w klatkach, nie uchybiając przepisom krajowym, o których mowa w art. 1 akapit trzeci dyrektywy 92/65/EWG;

f) ptaków, o których mowa w art. 1 ust. 2) lit. c pkt ii), pochodzących z oraz przeznaczonych dla jednostek, instytutów i ośrodków zatwierdzonych zgodnie z art. 13 dyrektywy 92/65/EWG.

a) świeżego mięsa drobiowego, w tym mięsa z drobiu bezgrzebieniowego, pochodzącego ze strefy lub spoza niej, produkowanego zgodnie z wymogami załącznika II oraz sekcji II i III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz kontrolowanego zgodnie z wymogami sekcji I, II, III i rozdziałami V i VII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

Artykuł 7 Odstępstwa dla jaj wylęgowych 1. W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 lit. d) Słowenia zezwala na:

b) mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych zawierających mięso, o którym mowa w lit. a) produkowanych zgodnie z wymogami sekcji V i VII załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

a) przewóz jaj wylęgowych ze strefy ochrony do wyznaczonej wylęgarni znajdującej się na terytorium Słowenii;

c) świeżego mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących z tej strefy, o ile mięso to posiada znak jakości zdrowotnej określony w załączniku II do dyrektywy 2002/99/WE i jest przeznaczone do przewozu do zakładu w celu poddania obróbce wymaganej w przypadku ptasiej grypy, zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy;

b) wysyłkę jaj wylęgowych ze strefy ochrony do wylęgarni znajdujących się poza terytorium Słowenii pod warunkiem, że:

i) jaja wylęgowe zostały zebrane w stadach:

d) produktów mięsnych wytworzonych z mięsa dzikich ptaków łownych poddanych obróbce wymaganej w przypadku ptasiej grypy, zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2002/99/WE;

— których nie podejrzewa się zarażenia ptasią grypą oraz

— w przypadku których badanie serologiczne na obecność ptasiej grypy umożliwiające wykrycie 5 % występowania choroby z dokładnością wyniku na poziomie co najmniej 95 % dało wynik negatywny, oraz

e) świeżego mięsa dzikich ptaków łownych pochodzących spoza strefy ochrony oraz produkowanego w zakładach znajdujących się w strefie ochrony zgodnie z sekcją IV załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz kontrolowanego zgodnie z rozdziałem VIII sekcji IV załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

ii) spełniono warunki określone w art. 26 ust. 1 lit. b), c) i d) dyrektywy 2005/94/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 52 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 29 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.