Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 2

(7)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 91/414/EWG.

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/6/WE (Dz.U. L 12 z 18.1.2006, str. 21). (2) Dz.U. L 11 z 16.1.2003, str. 52. (3) EFSA Scientific Report (2005) 30, 1–46, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1-methylcyclopropene (sfinalizowano: dnia 14 stycznia 2005 r.).

(8)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 44/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 września 2006 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 października 2006 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 1. Zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających 1-metylocyklopropen jako substancję czynną do dnia 30 września 2006 r. W tym terminie państwa członkowskie sprawdzą w szczególności, czy spełnione są warunki określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy odnoszące się do 1-metylocyklopropenu, z wyjątkiem warunków określonych w części B wpisu dotyczącego tych substancji czynnych, oraz czy posiadacz zezwolenia dysponuje dokumentacją spełniającą wymagania określone w załączniku II do wymienionej dyrektywy lub ma dostęp do takiej dokumentacji, zgodnie z warunkami art. 13 ust. 2. 2. W drodze odstępstwa od ust. 1, najpóźniej do dnia 31 marca 2006 r. państwa członkowskie dokonają ponownej

oceny każdego dopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin zawierającego 1-metylocyklopropen jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, według jednolitych zasad określonych w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG oraz na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku III do wymienionej dyrektywy i przy uwzględnieniu części B wpisu w załączniku I do wymienionej dyrektywy dotyczącego 1-metylocyklopropenu. Na podstawie tej oceny państwa członkowskie ustalają, czy dany produkt spełnia warunki określone w art. 4 ust. 1 lit. b), c), d) i e) dyrektywy 91/414/EWG. Po dokonaniu tych ustaleń państwa członkowskie: a) w przypadku środka zawierającego 1-metylocyklopropen jako jedyną substancję czynną, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie najpóźniej do dnia 30 września 2007 r.; lub b) w przypadku środka zawierającego 1-metylocyklopropen jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmieniają lub wycofują zezwolenie do dnia 30 września 2007 r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Obowiązuje data późniejsza. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r. Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

15.2.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku I na końcu tabeli dodaje się następujące pozycje

Nr

Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne Czystość (1) Przepisy szczególne Data wejścia w życie

Nazwa IUPAC

Data wygaśnięcia włączenia

PL

„118 1 kwietnia 2006 r. 31 marca 2016 r. CZĘŚĆ A

1-metylocyklopropen (Nazwa zwyczajowa ISO nie będzie brana pod uwagę dla tej substancji czynnej) Zanieczyszczenia produkcyjne 1-chloro-2-metylopropenem i 3-chloro-2-metylopropenem budzą obawy toksykologiczne i żadne z nich nie może przekroczyć 0,5 g/kg w materiale technicznym. CZĘŚĆ B

1-metylocyklopropen

≥ 960 g/kg

Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako regulator wzrostu roślin przy przechowywaniu po zbiorach w szczelnie zamykanych magazynach.

Nr CAS 3100-04-7

Nr CIPAC nieprzypisany

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania z przeglądu dotyczącego 1-metylocyklopropenu, w szczególności jego dodatki I i II, w wersji sfinalizowanej przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 23 września 2005 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dalsze dane dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych zamieszczone są w sprawozdaniu z przeglądu.”.

L 44/17

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 32 z 200615.2.2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 21 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 18 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 9 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.