Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 18

Tytuł:

Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 18

L 44/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2 (2006/92/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (3)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej „Umową”, zmienioną umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 Protokołu nr 2 do wymienionej Umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy odpowiednio uaktualnić ceny referencyjne oraz kwoty wymienione w tabelach III i IV pkt b) do Protokołu nr 2,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Tabela III i tabela pod tabelą IV pkt b) Protokołu 2 zostają zastąpione tabelami w załącznikach I i II do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.

W celu wprowadzenia w życie Protokołu nr 2 do Umowy Wspólny Komitet ustalił wewnętrzne ceny referencyjne dla umawiających się Stron. Na rynkach wewnętrznych umawiających się Stron zmieniły się ceny rzeczywiste w odniesieniu do surowców, do których stosuje się środki kompensacyjne.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Bernhard MARFURT

(2)

Przewodniczący

15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/19

ZAŁĄCZNIK I „TABELA III Krajowe ceny referencyjne we WE i w Szwajcarii

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Szwajcarska cena referencyjna Wspólnotowa cena referencyjna Różnica ceny referencyjnej Szwajcaria/ Wspólnota

Pszenica zwykła Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Odtłuszczone mleko w proszku Masło Cukier biały Jaja Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny (2) (1)

55,36 35,39 48,45 26,48 29,42 99,96 583,10 456,50 897,00 — 255,00 42,00 390,00

17,88 26,51 17,82 20,33 20,67 37,36 370,70 315,29 433,29 — 205,50 21,00 160,00

37,48 8,88 30,63 6,15 8,75 62,60 212,40 141,21 463,71 0,00 49,50 21,00 230,00

(1) Przeliczone w oparciu o ceny jaj ptasich ciekłych, bez skorupek, pomnożone przez współczynnik 0,85. (2) Ceny tłuszczów roślinnych (dla przemysłu piekarniczego i spożywczego) o zawartości tłuszczu 100 %.”.

L 44/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

ZAŁĄCZNIK II „TABELA IV b) kwoty podstawowe dla surowców rolnych uwzględnione przy obliczaniu składników rolnych:

(CHF za 100 kg netto) Surowce rolne Kwota podstawowa Kwota podstawowa stosowana od wejścia stosowana 3 lata od w życie wejścia w życie

Pszenica zwykła Pszenica durum Żyto Jęczmień Kukurydza Mąka z pszenicy zwykłej Mleko w proszku pełne Odtłuszczone mleko w proszku Masło Cukier biały Jaja Świeże ziemniaki Tłuszcz roślinny

34,00 8,00 28,00 6,00 8,00 54,00 191,00 127,00 464,00 Zero 36,00 19,00 207,00 (1)

32,00 8,00 26,00 5,00 7,00 51,00 181,00 120,00 464,00 (1) Zero 36,00 18,00 196,00

(1) Uwzględniając świadczenia pomocy w odniesieniu do masła, przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2571/97 z dnia 15 grudnia 1997 r., stosowana kwota podstawowa masła nie jest zmniejszona w porównaniu z różnicą ceny w tabeli III.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 32 z 200615.2.2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 21 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 15 z 200615.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 9 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.