Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 21

Tytuł:

Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 21

15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/21

DECYZJA NR 2/2006 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–SZWAJCARIA z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2 (2006/93/WE)

WSPÓLNY KOMITET, (3)

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., zwaną dalej Umową, zmienioną Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, która zmieniła Umowę w zakresie przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych, podpisaną w Luksemburgu dnia 26 października 2004 r., w szczególności art. 7 protokołu nr 2 do wymienionej Umowy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Napoje zawierające komponenty mleczne są objęte kompensacyjnymi środkami cenowymi i w związku z tym wymienione w tabeli I protokołu nr 2. Po wprowadzeniu poprawek do tabeli I należy także zmienić odpowiednio tabelę II protokołu nr 2. Ponieważ żadne należności przywozowe nie są nałożone na preferencyjny przywóz ze Szwajcarii, produkty te są również wymienione w tabeli IV pkt c) protokołu nr 2,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W tabeli I, tabeli II tabeli IV pkt c) i Załączniku do tabeli IV protokołu nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do załącznika IV do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r.

Wzajemny dostęp do wolnego rynku dla nieskażonego alkoholu etylowego jest realizowany przez dodanie nieskażonego alkoholu etylowego o objętościowej mocy mniejszej niż 80 % w pozycji HS nr 2208.90 tabeli I i tabeli IV pkt c) protokołu nr 2. Szwajcarskie taryfy celne nie klasyfikują produktów zawierających tłuszcz w pozycjach taryfowych o nr 1901.2099. Dlatego dostosuje się standardowy zapis taryfowy znajdujący się w Załączniku do tabeli IV, poprzez usunięcie masła i częściowe zastąpienie go zwiększoną ilością mąki pszennej.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2006 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Bernhard MARFURT

Przewodniczący

L 44/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

ZAŁĄCZNIK I „TABELA I

HS Pozycja nr Opis produktów

0403 do 2106 2202

bez zmian Wody, włączając wody mineralne i gazowane, zawierające dodatek cukru czy inne substancje słodzące lub wody aromatyzowane i inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009 .90 ex .90 - Pozostałe: - - Zawierające komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe: .90 ex .90 - Pozostałe: - - Pozostałe, inne niż zagęszczony sok winogronowy z dodatkiem spirytusu bez zmian”

2208

3501

15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/23

ZAŁĄCZNIK II „TABELA II

HS Pozycja nr Opis produktów

0501 do 2201 2202

bez zmian Wody, włączając wody mineralne i gazowane, zawierające dodatek cukru czy inne substancje słodzące lub wody aromatyzowane, inne napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją nr 2009 .10 .90 ex .90 - Wody, włącznie z wodami mineralnymi i gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub wody aromatyzowane - Pozostałe: - - Pozostałe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych rozcieńczonych wodą lub gazowanych oraz z wyłączeniem napoi zawierających komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402 bez zmian”

2203 do 2209

L 44/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

ZAŁĄCZNIK III W pkt c) tabeli IV wprowadza się następujące zmiany: „c) Opłaty celne odnoszące się do produktów wymienionych w tabeli poniżej wynoszą zero.

Pozycja taryfowa Szwajcarii

Uwagi

1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099 ex 2202.9090 2208.9010 2208.9099” Zawierające komponenty mleczne objęte pozycjami 0401 i 0402 Inne niż ostry sos z mango w płynie

ZAŁĄCZNIK IV Załącznik do tabeli IV otrzymuje następujące brzmienie: „Załącznik

Mąka z pszenicy zwykłej

Mleko w proszku pełne

Odtłuszczone mleko w proszku

Świeże ziemniaki

Pozycja taryfowa Szwajcarii

Uwagi

Kg surowca na 100 kg netto produktu gotowego

1901.2099

90

20”

Tłuszcz roślinny

Pszenica zwykła

Pszenica durum

Kukurydza

Jęczmień

Cukier

Masło

Żyto

Jaja

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 32 z 200615.2.2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 18 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 15 z 200615.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 9 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.