Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 3

Strona 1 z 4
15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nadal traktowane 70/524/EWG.

zgodnie

z

art.

4

dyrektywy

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3, art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

(6)

Stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium NCIMB 10415 zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 866/1999 (3). Przedłożono nowe dane dla poparcia wniosku o zezwolenie bez ograniczeń czasowych na ten preparat zawierający mikroorganizmy. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy, wymienionego w załączniku I, bez ograniczeń czasowych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwalanie na dodatki paszowe w żywieniu zwierząt.

Stosowanie preparatu enzymatycznego z 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla kurcząt przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 (4). Przedłożono nowe dane dla poparcia wniosku o zezwolenie bez ograniczeń czasowych na ten preparat enzymatyczny. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu enzymatycznego, wymienionego w załączniku II, bez ograniczeń czasowych.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków paszowych, które zostały złożone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

(3)

Wnioski o dopuszczenie dodatków paszowych określonych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4)

Wstępne uwagi na temat tych wniosków, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski te powinny zatem być

(1) Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1800/2004 (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37). (2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 378/2005 (Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 8).

Stosowanie preparatu enzymatycznego z 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) zostało po raz pierwszy tymczasowo dopuszczone dla macior i indyków przeznaczonych na tucz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 358/2005 (5). Stosowanie preparatu zostało dopuszczone bez ograniczeń czasowych dla tuczników i prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 943/2005 (6). Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego w odniesieniu do kur niosek. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przedstawił opinię na temat stosowania tego preparatu, w której stwierdził, że preparat nie stwarza zagrożenia dla tej dodatkowej kategorii zwierząt. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia tego preparatu do takiego stosowania określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Preparat enzymatyczny określony w załączniku III powinien zatem zostać tymczasowo dopuszczony do użytku na okres czterech lat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 32 z 200615.2.2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 21 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 18 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 15 z 200615.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 9 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.