Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 32

L 44/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

DECYZJA RADY 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, Załącznik I do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

W dniu 23 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/179/WPZiB dotyczące środków ograniczających w postaci ograniczeń wjazdu skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy. Stosowanie tych środków zostało przedłużone na mocy wspólnego stanowiska 2006/95/WPZiB (2).

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r. W imieniu Rady

K.-H. GRASSER

(2)

Załącznik I do wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB powinien zostać zmieniony ze względu na zmiany funkcji osób, których dotyczą środki ograniczające,

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 68. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione decyzją 2005/890/WPZiB (Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 33). (2) Patrz: str. 31 niniejszego Dziennika Urzędowego.

15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/33

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 tiret pierwsze 1. SMIRNOW, Igor Nikołajewicz, »prezydent«, ur. 23 października 1941 r. w Chabarowsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0337530. 2. SMIRNOW, Władimir Igoriewicz, syn »prezydenta« i »przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego«, ur. 3 kwietnia 1961 r. w miejscowości Kupiańsk (), obwód charkowski, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50 NO. 00337016. 3. SMIRNOW, Oleg Igoriewicz, syn »prezydenta« i »doradca Państwowego Komitetu Celnego«, ur. 8 sierpnia 1967 r. w miejscowości Nowaja Kachowka, obwód chersoński, Ukraina. Paszport rosyjski nr 60 NO. 1907537. 4. LEONTIEW, Siergiej Fiedorowicz, »wiceprezydent«, ur. 9 lutego 1944 r. w Leontiewce, obwód odeski, Ukraina. Paszport rosyjski nr 50 NO. 0065438. 5. MARAKUCA, Grigorij Stiepanowicz, »członek Rady Najwyższej«, ur. 15 października 1942 r. w miejscowości Teja, rejon grigoriopolski, Mołdowa. Stary paszport radziecki nr 8BM724835. 6. KAMIŃSKI, Anatolij Władimirowicz, »wiceprzewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 15 marca 1950 r. w miejscowości Czyta, Federacja Rosyjska. Stary paszport radziecki nr A25056238. 7. SZEWCZUK, Jewgienij Wasiljewicz, »przewodniczący Rady Najwyższej«, ur. 21 czerwca 1946 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska. Stary paszport radziecki nr A25004230. 8. LICKAJ, Walerij Anatoljewicz, »minister spraw zagranicznych«, ur. 13 lutego 1949 r. w Twerze, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski nr 51 NO. 0076099, wydany 9 sierpnia 2000 r. 9. CHAŻEJEW, Stanisław Galimowicz, »minister obrony«, ur. 28 grudnia 1941 r. w Czelabińsku, Federacja Rosyjska. 10. ANTIUFIEJEW, Władimir Jurewicz, znany jako SZEWCOW, Wadim, »minister bezpieczeństwa państwa«, ur. w 1951 r. w Nowosybirsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski. 11. KOROLIOW, Aleksander Iwanowicz, »minister spraw wewnętrznych«, ur. w 1951 r. w Briańsku, Federacja Rosyjska. Paszport rosyjski. 12. BAŁAŁA, Wiktor Aleksiejewicz, ur. w 1961 r. w Winnicy, Ukraina. 13. AKUŁOW, Borys Nikołajewicz, »przedstawiciel Naddniestrza na Ukrainie«. 14. ZACHAROW, Wiktor Pawłowicz, »prokurator Naddniestrza«, ur. w 1948 r. w miejscowości Kamenka, Mołdowa. 15. LIPOWCEW, Aleksiej Walentinowicz, »wiceprzewodniczący Państwowej Służby Celnej«. 16. GUDIMO, Oleg Andriejewicz, »wiceminister bezpieczeństwa«, ur. 11 września 1944 r. w Ałma Acie, Kazachstan. Paszport rosyjski nr 51 NO. 0592094. 17. KOSOWSKI, Eduard Aleksandrowicz, »prezes Naddniestrzańskiego Banku Republikańskiego«, ur. 7 października 1958 r. we Floresti, Mołdowa.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 21 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 18 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 15 z 200615.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 9 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dz. U. L44 - 3 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.