Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 9

Strona 1 z 3
15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

drogowej TSE. Jednak rozmowy na ten temat nie zakończą się przed końcem 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23 ust. 1,

Aby zapobiec wprowadzeniu surowszych środków zwalczania TSE u owiec, mimo odbywających się aktualnie rozmów na temat ewentualnego przeglądu tych środków, należy przedłużyć okres stosowania środków przejściowych mających obecnie, do dnia 1 stycznia 2006 r., zastosowanie do odtwarzania stad zwierząt poddanych ubojowi w związku ze zwalczaniem TSE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 określa zasady dotyczące zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) po potwierdzeniu obecności TSE w stadzie owiec lub kóz i ustanawia wykaz szybkich testów zatwierdzonych w celu monitorowania TSE.

W swoim sprawozdaniu z dnia 2 września 2005 r. Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zalecił zatwierdzenie nowego szybkiego testu poubojowego na obecność BSE. Test ten powinien zostać ujęty w wykazie szybkich testów służących do monitorowania BSE.

(6)

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 260/2003 (2), niektóre środki zostały zastosowane przed dniem 1 października 2003 r. w przypadku potwierdzenia obecności TSE w stadach owiec lub kóz. W tym czasie niemożliwe było systematyczne izolowanie u owiec lub kóz dwóch rodzajów wirusa TSE, które mogły wystąpić u tych zwierząt, to jest trzęsawki owiec i gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). W związku z podejrzeniem, że każdy przypadek TSE u owiec lub kóz mógłby okazać się BSE, wprowadzono surowe środki. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 36/2005 (3), od stycznia 2005 r. badania mające na celu odróżnienie TSE od BSE są obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich potwierdzonych przypadkach obecności TSE u owiec i kóz. Na podstawie wstępnych wyników przyspieszonej realizacji nadzoru nad owcami i kozami w 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001, zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 214/2005 (4), obecność BSE można wykluczyć we wszystkich przypadkach, w których dotychczas wykryto obecność TSE. Środki zwalczania TSE u owiec i kóz zostaną ponownie rozpatrzone w ramach mapy

Jak dotąd nie zakończono żadnej formalnej oceny testów przeznaczonych w szczególności do badań owiec i kóz. W oczekiwaniu na ocenę pięć szybkich testów znajdujących się obecnie w wykazie w załączniku X do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zatwierdzono tymczasowo dla programu monitorowania owiec i kóz na podstawie danych przedstawionych przez producentów testów.

(7)

(3)

W swoich sprawozdaniach z oceny szybkich testów poubojowych przeznaczonych dla owiec i kóz z dnia 17 maja i 26 września 2005 r. EFSA zalecił zatwierdzenie ośmiu nowych szybkich testów poubojowych, w tym pięciu zatwierdzonych tymczasowo szybkich testów. Testy te powinny zostać ujęte w wykazie szybkich testów służących do monitorowania TSE u owiec i kóz.

(8)

Zmiany do szybkich testów i protokołów testów mogą być wprowadzane jedynie za zgodą wspólnotowego laboratorium referencyjnego (CRL) ds. TSE. CRL zatwierdziło zmiany do szybkiego testu poubojowego na obecność BSE zwanego „Inpro CDI”. CRL zaakceptowało również zmianę nazwy testu na „zestaw Beckman Coulter InPro CDI”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 44 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 32 z 200615.2.2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 31 z 200615.2.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dz. U. L44 - 25 z 200615.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dz. U. L44 - 21 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 18 z 200615.2.2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dz. U. L44 - 15 z 200615.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L44 - 13 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L44 - 3 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dz. U. L44 - 1 z 200615.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.