Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych

Data ogłoszenia:2006-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 32

Strona 1 z 2
L 46/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych (2006/98/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 Zadanie Komisja może zasięgnąć opinii grupy we wszelkich kwestiach związanych z realizacją inicjatywy dotyczącej bibliotek cyfrowych przedstawionej w komunikacie. Zadanie grupy polega na: — doradzaniu Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu europejskim; — wniesieniu wkładu we wspólną strategiczną wizję europejskich bibliotek cyfrowych. Artykuł 3 Skład i powoływanie

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską powierza Wspólnocie i państwom członkowskim zadanie zapewnienia warunków niezbędnych dla konkurencyjności przemysłu Wspólnoty. Artykuł 151 stanowi, że Wspólnota przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. Komunikat Komisji „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (1) zapowiadał wzorcową inicjatywę dotyczącą bibliotek cyfrowych. Komunikat Komisji „i2010: Biblioteki cyfrowe” (2) (zwany dalej „komunikatem”) zapowiadał utworzenie złożonej z wysokiej rangi ekspertów grupy ds. bibliotek cyfrowych, która będzie doradzać Komisji, w jaki sposób sprostać wyzwaniom organizacyjnym, technicznym i prawnym na szczeblu europejskim. Grupa musi wnieść wkład we wspólną strategiczną wizję europejskich bibliotek cyfrowych. Członkami grupy muszą być wysokokwalifikowani eksperci, posiadający kompetencje w zakresie bibliotek cyfrowych, powołani osobiście (ad personam). Należy w związku z tym ustanowić grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych oraz określić jej strukturę i zakres obowiązków,

(2)

(3)

1. Za powoływanie członków grupy odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów lub jego przedstawiciel. Powoływani są wysokiej rangi eksperci posiadający kompetencje w zakresie bibliotek cyfrowych. 2. 3. W skład grupy wchodzi nie więcej niż 20 członków. Obowiązują następujące przepisy:

(4)

(5)

(6)

— członkowie są powoływani osobiście (ad personam) jako wysokiej rangi eksperci w zakresie bibliotek cyfrowych i przy doradzaniu Komisji muszą zachować pełną niezależność; — członkowie są powoływani z zachowaniem – w stopniu, w jakim będzie to możliwe – właściwej równowagi pod względem: — zakresu kompetencji; — pochodzenia geograficznego; — płci;

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych, zwaną dalej „grupą”.

(1) COM(2005) 229 wersja ostateczna. (2) COM(2005) 465 wersja ostateczna.

16.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/33

— w skład grupy wchodzić będą eksperci z następujących kategorii: — przedstawiciele bibliotek, archiwów, muzeów; — autorzy, wydawcy i dostawcy treści; — przedstawiciele sektora teleinformatycznego (np. wyszukiwarki, dostawcy technologii); — członkowie organizacji naukowych i badawczych oraz świata akademickiego; — członkowie nie mają prawa wyznaczania swoich zastępców; — członkowie są powoływani na okres dwu lat z możliwością przedłużenia mandatu. Członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ich zastąpienia lub do wygaśnięcia ich mandatu; — członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, którzy złożą rezygnację, lub którzy naruszą warunki określone w pierwszym lub piątym tiret niniejszego ustępu lub w art. 287 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą zostać zastąpieni na okres pozostały do wygaśnięcia ich mandatu; — członkowie składają corocznie oświadczenie, w którym zobowiązują się działać w interesie publicznym oraz oświadczenie stwierdzające brak, względnie istnienie, konfliktu interesów zagrażającego ich bezstronności; — nazwiska członków są publikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Nazwiska członków są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001. Artykuł 4 Tryb funkcjonowania 1. Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 59 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 526)

 • Dz. U. L46 - 53 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 520)

 • Dz. U. L46 - 52 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dostosowująca progi określone w art. 157 lit. b) i 158 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L46 - 47 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 250)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 251)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 215)

 • Dz. U. L46 - 34 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 213)

 • Dz. U. L46 - 31 z 200616.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie mianowania niemieckiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L46 - 28 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L46 - 26 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L46 - 24 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do orzechów

 • Dz. U. L46 - 22 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L46 - 18 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L46 - 17 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1573/2005 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L46 - 16 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1516/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 15 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 9 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 3 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 1 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.