Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 213)

Data ogłoszenia:2006-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 34

Strona 1 z 2
L 46/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 213)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

tusz

wieprzowych

(2006/99/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji 2004/370/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 2 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Irlandii Północnej: — przyrząd określany jako «Intrascope (Optical Probe)» oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 1 załącznika II, — przyrząd określany jako «Mark II Ulster Probe» oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 2 załącznika II, — przyrząd określany jako «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 3 załącznika II, — przyrząd określany jako «Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)» oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 4 załącznika II.”; 2) w załączniku II wprowadza się z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. zmiany zgodnie

Decyzją Komisji 2004/370/WE (2) zatwierdzono trzy metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Irlandii Północnej. W związku z dostosowaniami technicznymi rząd Zjednoczonego Królestwa skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie stosowania w Irlandii Północnej nowych wzorów dla dwóch przyrządów wykorzystywanych do klasyfikacji tusz wieprzowych i o zatwierdzenie dwóch nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych, a także przedstawił w tym celu informacje wymagane na mocy art. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Przyrząd „Fat-O-Meater” nie był nigdy stosowany w Irlandii Północnej, należy go zatem wyłączyć z zakresu niniejszej decyzji w odniesieniu do Irlandii Północnej. Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki zatwierdzenia nowych wzorów i nowych metod. Należy zatem 2004/370/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). 2) Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 32. ( (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

16.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/35

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do decyzji 2004/370/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) część 1 pkt 3 (Intrascope (Optical Probe)) otrzymuje następujące brzmienie: „3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 71,4802 – 0,83659 x gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, x = grubość słoniny (włącznie ze skórą) w milimetrach zmierzona 6 centymetrów od linii środkowej tuszy na wysokości ostatniego żebra (pomiar określany jako »P2«).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 59 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 526)

 • Dz. U. L46 - 53 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 520)

 • Dz. U. L46 - 52 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dostosowująca progi określone w art. 157 lit. b) i 158 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L46 - 47 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 250)

 • Dz. U. L46 - 40 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 251)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 215)

 • Dz. U. L46 - 32 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych

 • Dz. U. L46 - 31 z 200616.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie mianowania niemieckiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L46 - 28 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L46 - 26 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L46 - 24 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do orzechów

 • Dz. U. L46 - 22 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L46 - 18 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L46 - 17 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1573/2005 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L46 - 16 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1516/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 15 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 9 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 3 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 1 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.