Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 251)

Data ogłoszenia:2006-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 40

Strona 1 z 5
L 46/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.2.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 251) (2006/101/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzje Komisji 2002/673/WE (6), 2004/630/WE (7) i decyzja 2005/732/WE (8) zatwierdziły przedłożone przez państwa członkowskie programy badań ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa dla określonych w tych programach okresów.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja 90/424/EWG ustanawia wkład finansowy Wspólnoty przeznaczony na podejmowanie środków technicznych i naukowych niezbędnych do udoskonalenia prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii, a także do rozwoju edukacji i szkolenia w dziedzinie weterynarii.

(2)

Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt z dnia 27 czerwca 2000 r. oraz opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 20 września 2005 r. dotycząca gatunków dzikiego ptactwa zaleciły przeprowadzenie badań na obecność ptasiej grypy w stadach drobiu oraz u dzikiego ptactwa, w szczególności w celu określenia występowania zakażeń wirusem ptasiej grypy podtypu H5 i H7.

Podczas tych badań wykryto obecność różnych podtypów wirusów H5 i H7 grypy ptaków o niskiej zjadliwości w kilku państwach członkowskich. Mimo że powszechne występowanie wirusów ptasiej grypy można uznać za raczej niskie, istotne jest kontynuowanie i udoskonalanie jej nadzoru, co pozwoli lepiej zrozumieć epidemiologię wirusów grypy ptaków o niskiej zjadliwości i zapobiec niekontrolowanej cyrkulacji wirusów w populacji drobiu. Wyniki badań przeprowadzonych w państwach członkowskich okazały się bardzo przydatne w monitorowaniu obecności podtypów wirusa ptasiej grypy, które mogłyby stanowić znaczące ryzyko, jeżeli mutowałyby w bardziej zjadliwą odmianę. Ponadto właściwe jest wzmocnienie nadzoru dotyczącego ptasiej grypy przy uwzględnieniu obecnej sytuacji związanej z tą chorobą w Europie. Łączna kwota wkładu Wspólnoty przeznaczona dla państw członkowskich na te działania powinna zapewnić zwiększony nadzór.

(7)

Państwa członkowskie powinny zatem przedłożyć Komisji do zatwierdzenia programy badań na obecność ptasiej grypy, tak aby przyznana mogła zostać pomoc finansowa Wspólnoty.

(3)

Dyrektywa Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) określa wspólnotowe środki kontroli stosowane w przypadku wystąpienia ptasiej grypy u drobiu. Jednakże nie ustanawia ona systematycznych badań tej choroby u drobiu i dzikiego ptactwa.

(8)

W odniesieniu do nadzoru nad dzikim ptactwem, powinny zostać uwzględnione wyniki prowadzonych obecnie przez EFSA i DG ds. Środowiska prac naukowych, jak tylko będą dostępne. Wyniki te zostaną również wykorzystane przy przeglądzie obecnej decyzji.

(9) (4)

Decyzje Komisji 2002/649/WE 2004/111/WE i decyzja 2005/464/WE (5) zobowiązują państwa członkowskie do przedłożenia Komisji programów nadzoru dotyczących ptasiej grypy.

(3),

(4)

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 167 z 22.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 213 z 9.8.2002, str. 38. 4) Dz.U. L 32 z 5.2.2004, str. 20. Decyzja zmieniona decyzją ( 2004/615/WE (Dz.U. L 278 z 27.8.2004, str. 59). (5) Dz.U. L 164 z 24.6.2005, str. 52. Decyzja zmieniona decyzją 2005/726/WE (Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 21).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 59 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 526)

 • Dz. U. L46 - 53 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 520)

 • Dz. U. L46 - 52 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dostosowująca progi określone w art. 157 lit. b) i 158 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L46 - 47 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 250)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 215)

 • Dz. U. L46 - 34 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 213)

 • Dz. U. L46 - 32 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych

 • Dz. U. L46 - 31 z 200616.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie mianowania niemieckiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L46 - 28 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L46 - 26 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L46 - 24 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do orzechów

 • Dz. U. L46 - 22 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L46 - 18 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L46 - 17 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1573/2005 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L46 - 16 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1516/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 15 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 9 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 3 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 1 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.