Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 250)

Data ogłoszenia:2006-02-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 47

Strona 1 z 4
16.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lutego 2006 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 250)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/102/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1452/2001 udział finansowy Wspólnoty może obejmować do 60 % wydatków kwalifikujących się, wyłączając środki ochronne stosowane w odniesieniu do bananów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów zamorskich (1), zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 525/77 oraz (EWG) nr 3763/91 (Poseidom), w szczególności jego art. 20 ust. 3,

(5)

uwzględniając przedstawiony przez Francję program kontroli organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich,

(6)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 (3) środki weterynaryjne oraz środki w zakresie ochrony zdrowia roślin podejmowane zgodnie z zasadami wspólnotowymi finansowane są w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Kontrola finansowa tych środków objęta jest art. 8 i 9 wspomnianego rozporządzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

Informacje techniczne przedstawione przez Francję umożliwiły Stałemu Komitetowi ds. Zdrowia Roślin przeprowadzenie precyzyjnej i wyczerpującej analizy. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(1)

Decyzja Komisji 93/522/EWG z dnia 30 września 1993 r. określająca środki kwalifikujące się do wspólnotowego finansowania programów kontroli organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i Maderze (2) określa środki kwalifikujące się do wspólnotowego finansowania w ramach programów kontroli organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich, na Azorach i Maderze.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się wkład finansowy Wspólnoty do urzędowego programu kontroli organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2006.

(2)

Specyficzne warunki uprawy we francuskich departamentach zamorskich wymagają szczególnej uwagi i podjęcia szczególnych środków w zakresie produkcji roślinnej, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia roślin; środki te muszą zostać podjęte lub wzmocnione w tych regionach. Koszt podjęcia i wzmocnienia środków w zakresie ochrony zdrowia roślin jest szczególnie wysoki.

Artykuł 2 Wkład finansowy Wspólnoty do programu w roku 2006 stanowi 60 % wydatków związanych ze środkami kwalifikującymi się, zgodnie z decyzją 93/522/EWG, i wynosi maksymalnie 249 600 EUR (bez VAT).

(3)

Właściwe organy Francji przedstawiły Komisji program działań; program ten określa cele do osiągnięcia, działania do przeprowadzenia, ich czas trwania i koszt, w celu otrzymania ewentualnego wsparcia finansowego Wspólnoty.

Program, jego planowane koszty oraz ich finansowanie określone są w załączniku I do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305 z 1.10.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 251 z 8.10.1993, str. 35. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 96/633/WE (Dz.U. L 283 z 5.11.1996, str. 58).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 46 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L46 - 59 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 526)

 • Dz. U. L46 - 53 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 520)

 • Dz. U. L46 - 52 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dostosowująca progi określone w art. 157 lit. b) i 158 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L46 - 40 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzania programów badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 251)

 • Dz. U. L46 - 38 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/7/WE zatwierdzającą metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 215)

 • Dz. U. L46 - 34 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 213)

 • Dz. U. L46 - 32 z 200616.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę wysokiej rangi ekspertów ds. bibliotek cyfrowych

 • Dz. U. L46 - 31 z 200616.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie mianowania niemieckiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L46 - 28 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L46 - 26 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L46 - 24 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 796/2004 i (WE) nr 1973/2004 w odniesieniu do orzechów

 • Dz. U. L46 - 22 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L46 - 18 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina

 • Dz. U. L46 - 17 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1573/2005 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku Wspólnoty żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej, w celu przetworzenia go na bioetanol i wykorzystania tego bioetanolu do produkcji biopaliwa we Wspólnocie

 • Dz. U. L46 - 16 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1516/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 15 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L46 - 9 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 3 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Belgii

 • Dz. U. L46 - 1 z 200616.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2006 z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.