Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 20

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 20

L 49/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2006

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

„e) zapewnianie lokalnego doradztwa politycznego Szefowi Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT), zapewnienie koordynacji działań EUPAT i innych podmiotów UE oraz przyjęcie odpowiedzialności za stosunki między EUPAT a władzami strony przyjmującej i środkami masowego przekazu; f) wraz z Szefem EUPAT i w koordynacji z Prezydencją prowadzenie regularnego dialogu z władzami Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na temat postępów prac EUPAT.”; 2) artykuł 9 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 9 Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnej kontroli. SPUE przedstawia Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi (SG/WP), Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2006 r., a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2006 r. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie oceniane jest przez odpowiednie grupy robocze oraz przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC). W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania SG/WP przedstawia PSC zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.”. Artykuł 4 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 5 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W dniu 17 października 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/724/WPZiB (1) w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM). W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/826/WPZiB (2) w sprawie ustanowienia Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM), które wyznacza SPUE szczególną rolę w strukturze dowodzenia. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/724/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o dwanaście miesięcy,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat pana Erwana FOUÉRÉ (Erwan FOUÉRÉ) jako SPUE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, określony we wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB, zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r. Artykuł 2 1. Kwota referencyjna przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. wynosi 675 000 EUR. 2. Wydatki kwalifikują się do pokrycia od dnia 1 marca 2006 r. Artykuł 3 We wspólnym działaniu 2005/724/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 lit. e) i f) otrzymują brzmienie:

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 272 z 18.10.2005, str. 26. (2) Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 61.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 21 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L49 - 17 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/122/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L49 - 14 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L49 - 11 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L49 - 8 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/119/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L49 - 7 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

 • Dz. U. L49 - 6 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L49 - 5 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 3 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L49 - 1 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.