Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 25

23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/25

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

WSPÓLNY KOMITET EOG

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 137/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 (1). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/13/WE z dnia 3 stycznia 2005 r. zmieniającą decyzję 2001/881/WE ustalającą wykaz punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt i produktów odzwierzęcych sprowadzanych z państw trzecich oraz uaktualniającą szczegółowe przepisy dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ekspertów Komisji (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/67/WE z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2003/634/WE zatwierdzającej programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/102/WE z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniającą decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu posterunków kontroli granicznej (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/104/WE z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniającą decyzję 2002/300/WE ustanawiającą wykaz stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae i/lub Marteilia refringens (5). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/107/WE z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającą załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (6). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/123/WE z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniającą decyzję 2004/292/WE w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniającą decyzję 92/486/EWG (7). Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu,

Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 14. 6 z 8.1.2005, str. 8. 27 z 29.1.2005, str. 55. 33 z 5.2.2005, str. 30. 33 z 5.2.2005, str. 71. 34 z 8.2.2005, str. 21. 39 z 11.2.2005, str. 53.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

L 53/26

PL STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty decyzji 2005/13/WE, 2005/67/WE, 2005/102/WE, 2005/104/WE, 2005/107/WE oraz 2005/123/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Przewodniczący

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 53/27

W rozdziale I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 12 (decyzja Komisji 92/486/EWG) w części 1.2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0123: decyzją Komisji 2005/123/WE (Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 53).”; 2) w pkt 39 (decyzja Komisji 2001/881/WE) w części 1.2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0013: decyzją Komisji 2005/13/WE (Dz.U. L 6 z 8.1.2005, str. 8).”; 3) w pkt 39 (decyzja Komisji 2001/881/WE) i 46 (decyzja Komisji 2002/459/WE) w części 1.2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0102: decyzją Komisji 2005/102/WE (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 30).”; 4) w pkt 118 (decyzja Komisji 2004/292/WE) w części 1.2 dodaje się, co następuje: „—, zmieniona: — 32005 D 0123: decyzją Komisji 2005/123/WE (Dz.U. L 39 z 11.2.2005, str. 53).”; 5) w pkt 65 (decyzja Komisji 2002/300/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0104: decyzją Komisji 2005/104/WE (Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 71).”; 6) w pkt 66 (decyzja Komisji 2002/308/WE) w części 4.2 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0107: decyzją Komisji 2005/107/WE (Dz.U. L 34 z 8.2.2005, str. 21).”; 7) w tytule „Akty prawne do uwzględnienia przez państwa EFTA i Urząd Nadzoru EFTA” w części 4.2 w pkt 55 (decyzja Komisji 2003/634/WE) dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „— 32005 D 0067: decyzją Komisji 2005/67/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 55).”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 65 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającej Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód (  Dz.U. L 268 z 13.10.2005)

 • Dz. U. L53 - 64 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 62 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 60 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 58 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 56 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 55 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 53 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 51 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 50 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 48 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 46 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 43 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 42 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 40 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 39 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 38 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 36 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 31 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 28 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 1 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 163) (1)

 • Dz. U. L53 - 0 z 200623.2.2006

  Notka do czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.