Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 43

Strona 1 z 2
23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 146/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

L 53/43

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Załącznik IV do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 (1). W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (2). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (3). W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 98/30/WE (4), z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 16 z 23.1.2004, str. 74. W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję 2003/796/WE z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu (5). Dyrektywa 2003/54/WE uchyla dyrektywę 90/547/EWG (6), a dyrektywa 2003/55/WE uchyla dyrektywę 91/296/WE (7), co jest uwzględnione w Porozumieniu i co w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia. Decyzja 2003/796/WE uchyla decyzję 92/167/EWG (8), która stanowi podstawę prawną niniejszego dodatku 4 do załącznika IV do Porozumienia i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku IV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 11h (dyrektywa Komisji 2002/31/WE) dodaje się, co następuje: „—, zmienione: — 1 03 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej przyjętym w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33).”;

(1) Dz.U. L 306 z 24.11.2005, str. 34. (2) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1223/2004 (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 3. (3) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Rady 2004/85/WE (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10). (4) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 57. (5) Dz.U. L 296 z 14.11.2003, str. 34. (6) Dz.U. L 313 z 13.11.1990, str. 30. (7) Dz.U. L 147 z 12.6.1991, str. 37. (8) Dz.U. L 74 z 20.3.1992, str. 43.

L 53/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

2) po pkt 19 (dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkty w następującym brzmieniu: „20. 32003 R 1228: rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 1). Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z następującymi dostosowaniami: a) zadania określone w art. 12 ust. 2 wykonywane są w odniesieniu do Państw EFTA przez organy regulacyjne Państw EFTA; b) odnośne Państwa EFTA zostają zaproszone do wysłania obserwatorów na posiedzenie komitetu ustanowionego w art. 13. Przedstawiciele Państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu, nie mają jednak prawa głosu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 53 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L53 - 65 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 89/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniającej Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w szczególnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód (  Dz.U. L 268 z 13.10.2005)

 • Dz. U. L53 - 64 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 62 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 60 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 58 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 56 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 55 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 53 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 51 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 50 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 48 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 46 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 42 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 40 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 39 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 143/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 38 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 142/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 36 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 141/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 31 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 28 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 25 z 200623.2.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L53 - 1 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 163) (1)

 • Dz. U. L53 - 0 z 200623.2.2006

  Notka do czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.