Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 54 POZ 29

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w Umowie w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2006-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 54 POZ 29

24.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/29

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w Umowie w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony A. List od Wspólnoty Bruksela, Szanowny Panie, Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń Wspólnego Komitetu ustanowionego zgodnie z artykułem 17 załącznika VI do Układu o stowarzyszeniu (Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi). Wspólny Komitet zalecił dokonanie modyfikacji w Umowie w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi (zwanej dalej załącznikiem VI) w celu uwzględnienia rozwoju prawodawstwa, który nastąpił od momentu jej przyjęcia. Podczas ostatniego posiedzenia Wspólnego Komitetu, które odbyło się w Madrycie w dniach 13–14 czerwca 2005 roku, osiągnięto porozumienie co do konieczności wprowadzenia zmian nie tylko do dodatków, ale i do tekstu umowy w celu jej zaktualizowania. Mam zaszczyt zaproponować, aby załącznik VI został zmieniony zgodnie z dodatkiem załączonym do niniejszego listu ze skutkiem od daty podpisania. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

L 54/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2006

Dodatek W załączniku VI wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Nazwy określone w artykule 6 są zarezerwowane wyłącznie dla produktów pochodzących z terytorium Strony, do której mają one zastosowanie.”; 2) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Na podstawie rejestru znaków towarowych Chile, ustanowionego dnia 10 czerwca 2002 roku, znaki towarowe wymienione w dodatku II A zostają anulowane w ciągu 12 lat na rynku wewnętrznym i w ciągu 5 lat w przypadku wywozu od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.”; b) dodaje się następujący ust. 2a: „2a. Na podstawie rejestru znaków towarowych Chile, ustanowionego dnia 10 czerwca 2002 roku, znaki towarowe wymienione w dodatku II B mogą być stosowane pod warunkami określonymi w tym dodatku i wyłącznie na rynku wewnętrznym oraz zostają anulowane w ciągu 12 lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy.”; 3) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Strony nie mają informacji, na podstawie rejestru znaków towarowych Chile ustanowionego dnia 10 czerwca 2002 roku, o istnieniu żadnych znaków towarowych innych niż te wymienione w artykule 7 ustępy 2 i 2a, które są identyczne, podobne lub zawierają chronione oznaczenia określone w artykule 6.”; b) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Na podstawie ustępu 1 Strony nie odmawiają prawa do wykorzystywania znaku towarowego zawartego w rejestrze znaków towarowych Chile ustanowionym dnia 10 czerwca 2002 roku innego niż znaki określone w artykule 7 ustępy 2 i 2a na podstawie faktu, że taki znak towarowy jest identyczny, podobny lub zawiera chronione oznaczenie wymienione w dodatku I.”; 4) artykuł 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W szczególności Wspólny Komitet może formułować zalecenia dla wsparcia celów niniejszej Umowy. Działa on zgodnie z regulaminem wewnętrznym specjalnych komitetów.”.

24.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/31

B. List od Republiki Chile Santiago de Chile/Bruksela, Szanowna Pani, Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pani listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści: „Mam zaszczyt odnieść się do posiedzeń Wspólnego Komitetu ustanowionego zgodnie z artykuł 17 załącznika VI do Układu o stowarzyszeniu (Umowy w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi). Wspólny Komitet zalecił dokonanie modyfikacji w Umowie w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi (zwanej dalej załącznikiem VI) w celu uwzględnienia rozwoju prawodawstwa, który nastąpił od momentu jej przyjęcia. Podczas ostatniego posiedzenia Wspólnego Komitetu, które odbyło się w Madrycie w dniach 13–14 czerwca 2005 roku, osiągnięto porozumienie co do konieczności wprowadzenia zmian nie tylko do dodatków, ale i do tekstu umowy w celu jej zaktualizowania. Mam zaszczyt zaproponować, aby załącznik VI został zmieniony zgodnie z dodatkiem załączonym do niniejszego listu ze skutkiem od daty podpisania. Będę wdzięczna za potwierdzenie, że reprezentowany przez Pana Rząd zgadza się z treścią niniejszego listu.”. Mam zaszczyt poinformować Panią, że Republika Chile zgadza się z treścią tego listu. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku. W imieniu Republiki Chile

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 54 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L54 - 53 z 200624.2.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 76/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniającego po raz sześćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (  Dz.U. L 12 z 18.1.2006)

 • Dz. U. L54 - 50 z 200624.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Wspólnoty na rok 2006 r. dla niektórych wspólnotowych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się ryzykiem biologicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 328)

 • Dz. U. L54 - 47 z 200624.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 418)

 • Dz. U. L54 - 44 z 200624.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie specjalnego wkładu finansowego Wspólnoty związanego z badaniami nad odpornymi na TSE genami PrP u kóz, przedstawionymi przez Cypr na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 408)

 • Dz. U. L54 - 34 z 200624.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. wdrażająca dyrektywę Rady 94/28/WE w odniesieniu do wykazu organów w państwach trzecich zatwierdzonych do przechowywania księgi zarodowej lub rejestru niektórych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 284) (1)

 • Dz. U. L54 - 32 z 200624.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 82/530/EWG upoważniającej Zjednoczone Królestwo do zezwolenia władzom wyspy Man na stosowanie systemu specjalnych pozwoleń na przywóz mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L54 - 28 z 200624.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczącego zmian w Umowie w sprawie handlu napojami spirytusowymi i napojami aromatyzowanymi załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L54 - 24 z 200624.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Chile dotyczące zmian w umowie w sprawie handlu winem załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L54 - 23 z 200624.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Chile dotyczącego zmian w Umowie w sprawie handlu winem załączonej do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L54 - 22 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L54 - 21 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L54 - 20 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L54 - 19 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L54 - 18 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L54 - 17 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 330/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L54 - 15 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 329/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L54 - 13 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 328/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 278/2006

 • Dz. U. L54 - 11 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 327/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L54 - 9 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 326/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. dotyczące wniosków o przyznanie świadectw przywozowych na ryż pochodzący z Egiptu w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 196/97

 • Dz. U. L54 - 8 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 325/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustalające współczynnik redukcji mający zastosowanie do wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP na okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L54 - 6 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIIIc, IX, X i CECAF 34.1.1 (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L54 - 5 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 323/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 174/1999 w odniesieniu do okresu ważności pozwoleń na wywóz przy ustalonej z góry kwocie refundacji w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L54 - 3 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 322/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 ze względu na przepisy dotyczące higieny środków spożywczych mające zastosowanie do żywności pochodzenia zwierzęcego ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L54 - 1 z 200624.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.