Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 14

Strona 1 z 4
L 55/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej rozporządzeniem podstawowym) (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE WERYFIKACJI (1) (5)

z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i że nie dokonywał wywozu rozpatrywanego produktu do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na którym zostały oparte środki antydumpingowe, tzn. w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. (zwanym dalej pierwotnym okresem objętym dochodzeniem) i że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących rozpatrywanego produktu, którzy podlegają wyżej wspomnianym środkom antydumingowym. Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA (6)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie weryfikacji pod kątem „nowego eksportera” na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Huvis Sichuan (zwane dalej wnioskodawcą), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej krajem zainteresowanym).

B. PRODUKT

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinformowani o powyższym wniosku i otrzymali możliwość wyrażenia opinii. Nie otrzymano jednak żadnych uwag z ich strony. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie weryfikacji „nowego eksportera”, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem określenia, czy wnioskodawca prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego lub czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na ustanowienie indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i, w przypadku spełnienia ich, określenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy oraz – w przypadku stwierdzenia dumpingu – określenia poziomu cła, którym powinien zostać obciążony jego przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty. Jeśli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wymogi pozwalające na ustanowienie indywidualnej stawki celnej, może być niezbędna zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębiorstwa niewymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 428/2005. a) Kwestionariusze

(7)

(2)

Produktem objętym przeglądem są włókna odcinkowe syntetyczne z poliestru, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia, pochodzące z ChRL („produkt objęty postępowaniem”) obecnie objęte kodem CN 5503 20 00. Kod CN podany jest wyłącznie w celu informacyjnym.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2005 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty rozpatrywanego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i wyprodukowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 49,7 %, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych spółek podlegających indywidualnym stawkom celnym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.