Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 20

Strona 1 z 10
L 55/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (2006/144/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie pierwsze,

(4)

Niniejsze strategiczne wytyczne powinny określać obszary ważne z punktu widzenia realizacji priorytetów Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju z Göteborga oraz odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia ustanowionej, odpowiednio, przez Radę Europejską w Göteborgu (w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r.) oraz przez Radę Europejską w Salonikach (w dniach 20 i 21 czerwca 2003 r.). Na podstawie niniejszych strategicznych wytycznych każde państwo członkowskie powinno przygotować swój krajowy plan strategiczny stanowiący ramy odniesienia dla opracowania programów rozwoju obszarów wiejskich,

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 przewiduje, że strategiczne wytyczne dla rozwoju obszarów wiejskich na okres programowania od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. powinny zostać przyjęte na poziomie wspólnotowym w celu ustanowienia priorytetów rozwoju obszarów wiejskich. Niniejsze strategiczne wytyczne powinny odzwierciedlać wielofunkcyjną rolę, jaką odgrywa działalność rolnicza dla bogactwa i różnorodności krajobrazów, produktów żywnościowych oraz dziedzictwa kultury i przyrody w całej Wspólnocie. Niniejszym przyjmuje się strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) zawarte w Załączniku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r.

(2)

W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 277 z 21.10.2005, str. 1. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/21

ZAŁĄCZNIK Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

1.

WSTĘP Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 określa cel i zakres pomocy z EFFROW. Strategiczne wytyczne Wspólnoty identyfikują w tych ramach obszary ważne z punktu widzenia realizacji priorytetów Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju z Göteborga oraz odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich pomogą:

— w identyfikowaniu i uzgodnieniu obszarów, w których wykorzystanie wsparcia UE na rzecz rozwoju obszarów wiejskich tworzy największą wartość dodaną na poziomie UE,

— w tworzeniu powiązania z głównymi priorytetami UE (Lizbona, Göteborg) i przełożeniu ich na politykę rozwoju obszarów wiejskich,

— w zapewnieniu spójności z innymi politykami UE, w szczególności w dziedzinach spójności i środowiska naturalnego,

— w uzupełnieniu wdrożenia nowej prorynkowej wspólnej polityki rolnej (WPR) i związanej z nią niezbędnej restrukturyzacji w starych i nowych państwach członkowskich.

2.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I OGÓLNE CELE WSPÓLNOTY

2.1. WPR i rozwój obszarów wiejskich Rolnictwo jest nadal największym użytkownikiem gruntów wiejskich, jak również kluczowym czynnikiem decydującym o jakości terenów wiejskich i środowiska naturalnego. Wraz z ostatnim rozszerzeniem Unii Europejskiej wzrosła waga i znaczenie WPR oraz rozwoju obszarów wiejskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.