Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 30

Strona 1 z 13
L 55/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

DECYZJA RADY z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE (2006/145/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 533/2004 w sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa w ramach procesu stabilizacyjnego i stowarzyszeniowego (1), w szczególności jego art. 1a i 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

W rozporządzeniu (WE) nr 533/2004 stwierdzono, że dalsze działania wynikające z partnerstwa dla członkostwa będą zapewnione w ramach mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. W celu przygotowania do dalszej integracji z Unią Europejską od Chorwacji oczekuje się opracowania planu obejmującego harmonogram i konkretne środki na rzecz realizacji priorytetów niniejszego Partnerstwa dla członkostwa. Decyzja 2004/648/WE powinna zatem zostać uchylona,

(8)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Rada Europejska w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r. zatwierdziła wprowadzenie partnerstwa jako środka urzeczywistniania perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Rozporządzenie (WE) nr 533/2004 przewiduje, że Rada ma podejmować decyzje w sprawie zasad, priorytetów i warunków, które mają być zawarte w partnerstwach, oraz w sprawie wszelkich dalszych dostosowań. W dniu 13 września 2004 r. Rada przyjęła partnerstwo europejskie z Chorwacją (2). W dniu 3 października 2005 r. Państwa Członkowskie rozpoczęły negocjacje z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Postęp negocjacji jest uzależniony od postępu Chorwacji w przygotowaniu do przystąpienia, którego wymiernym wskaźnikiem będzie między innymi wdrożenie systematycznie uaktualnianego partnerstwa. Właściwe jest zatem przyjęcie Partnerstwa dla członkostwa, uaktualniającego obecne partnerstwo, w celu określenia nowych priorytetów dalszych prac, na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu z 2005 r. w sprawie przygotowań Chorwacji do dalszej integracji z Unią Europejską.

Artykuł 1 Zgodnie z art. 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 533/2004 zasady, priorytety i warunki Partnerstwa dla członkostwa z Chorwacją są określone w Załączniku stanowiącym integralną część niniejszej decyzji. Artykuł 2 Analizę wdrażania Partnerstwa dla członkostwa przeprowadza się za pomocą mechanizmów ustanowionych w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, w szczególności rocznych sprawozdań z postępów przedstawianych przez Komisję. Artykuł 3

(2)

(3)

(4)

Uchyla się decyzję 2004/648/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 86 z 24.3.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 269/2006 (Dz.U. L 47 z 17.2.2006, str. 7). (2) Decyzja Rady 2004/648/WE z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków partnerstwa europejskiego z Chorwacją (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 19).

25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/31

ZAŁĄCZNIK CHORWACJA: PARTNERSTWO DLA CZŁONKOSTWA 2005 R. 1. WPROWADZENIE Rada Europejska w Salonikach zatwierdziła wprowadzenie instrumentu partnerstwa jako środka urzeczywistnienia perspektywy europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Dnia 13 września 2004 r. Rada przyjęła partnerstwo europejskie z Chorwacją. Dnia 3 października 2005 r. Państwa Członkowskie rozpoczęły negocjacje z Chorwacją w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.