Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 47

Strona 1 z 4
25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

(jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2006/147/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt a w pewnych okolicznościach także dla zdrowia ludzi. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego pomiędzy gospodarstwami, co spowoduje znaczny spadek opłacalności hodowli drobiu, na dzikie ptactwo oraz rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i państwa trzecie za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami lub otrzymanymi z nich produktami. Wirus A podtyp H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków został wykryty u dzikich ptaków w określonych częściach Wspólnoty i w państwach trzecich graniczących ze Wspólnotą lub zamieszkiwanych w zimie przez ptaki migrujące. Prawdopodobieństwo wprowadzenia wirusa przez dzikie ptactwo rośnie w obliczu zbliżającego się sezonu migracyjnego. Na całym terytorium Niderlandów zastosowano systemy wczesnego wykrywania oraz środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia ptasiej grypy na stada drobiu.

i będą stanowiły stałe zagrożenie jako źródło zakażenia. Należy brać pod uwagę taką możliwość i zamiast masowego zabijania takich ptaków zaleca się wprowadzenie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz prowadzenie ścisłego nadzoru. Dodatkowo w przypadku tych ptaków można rozważyć wprowadzenie kwarantanny oraz objęcie szczepieniami. Działania te jednakże nie mogą stanowić zagrożenia dla ścisłych zasad bezpieczeństwa biologicznego i innych środków przedsięwziętych na takich obszarach, mających na celu wyeliminowanie wszelkich sposobów wprowadzenia wirusa. W szczególności szczepieniami można objąć stada, jeżeli stosowane w odniesieniu do nich ogólne zasady hodowli uniemożliwiają trzymanie ptaków w stałym zamknięciu i nie pozwalają zagwarantować im odpowiedniej ochrony przed kontaktem z dzikim ptactwem.

(5)

W dniu 21 lutego 2006 r. Niderlandy przedstawiły Komisji do zatwierdzenia program szczepień ochronnych w obliczu szczególnego ryzyka wystąpienia ptasiej grypy na ich terytorium. Komisja niezwłocznie przeanalizowała ten program we współpracy z Niderlandami i uznała, że po wprowadzeniu pewnych zmian jest on zgodny z odpowiednimi przepisami Wspólnoty. Program zatem należy zatwierdzić. Zezwala się jedynie na stosowanie szczepionek spełniających wymogi dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (3). Na tych obszarach w Niderlandach, na których przeprowadza się szczepienia ochronne, należy wprowadzić monitorowanie zarówno szczepionych, jak i nieszczepionych stad drobiu, a także ograniczenia dotyczące przemieszczania zaszczepionych ptaków. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.