Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 51

Strona 1 z 5
25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/51

DECYZJA KOMISJI z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2006/148/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

stada drobiu. Działania te jednakże nie mogą stanowić zagrożenia dla ścisłych zasad bezpieczeństwa biologicznego i innych środków przedsięwziętych na takich obszarach, mających na celu wyeliminowanie wszelkich sposobów wprowadzenia wirusa.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniu 21 lutego 2006 r. Francja przedstawiła Komisji do zatwierdzenia program szczepień ochronnych w obliczu szczególnego ryzyka wystąpienia ptasiej grypy na określonych obszarach jej terytorium. Komisja niezwłocznie przeanalizowała ten program we współpracy z Francją i uznała, że po wprowadzeniu pewnych zmian jest on zgodny z odpowiednimi przepisami Wspólnoty. Program zatem należy zatwierdzić.

(1)

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w krótkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt a w pewnych okolicznościach także dla zdrowia ludzi. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego pomiędzy gospodarstwami, co spowoduje znaczny spadek opłacalności hodowli drobiu, na dzikie ptactwo oraz rozprzestrzenienia się czynnika chorobotwórczego z jednego państwa członkowskiego na inne państwa członkowskie i państwa trzecie za pośrednictwem międzynarodowego handlu żywymi ptakami lub otrzymanymi z nich produktami.

(6)

Zgodnie z założeniami programu Francja zamierza zaszczepić kaczki i gęsi przeciw wirusowi H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków. Program należy uznać za „projekt pilotażowy”, ponieważ doświadczenia zebrane w dziedzinie szczepień ochronnych u tych gatunków są ograniczone.

(7)

(2)

Wirus A podtyp H5N1 wysoce zjadliwej grypy ptaków został wykryty u dzikich ptaków w określonych częściach Wspólnoty i w państwach trzecich graniczących ze Wspólnotą lub zamieszkiwanych w zimie przez ptaki migrujące. Prawdopodobieństwo wprowadzenia wirusa przez dzikie ptactwo rośnie w obliczu zbliżającego się sezonu migracyjnego.

Zezwala się jedynie na stosowanie szczepionek spełniających wymogi dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2), lub rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (3).

(3)

We Francji zastosowano systemy wczesnego wykrywania oraz środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia ptasiej grypy na stada drobiu. W swojej opinii na temat „Ptasia grypa w kontekście zdrowia i dobrostanu zwierząt” z dnia 20 września 2005 r. panel ds. zdrowia i dobrostanu zwierząt 7 Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaleca rozważenie możliwości wprowadzenia szczepień ochronnych, jeżeli zaistnieje wysokie ryzyko wprowadzenia wirusa na obszary, na których występują duże

(8)

Na tych obszarach we Francji, na których przeprowadza się szczepienia ochronne, należy wprowadzić monitorowanie zarówno szczepionych, jak i nieszczepionych stad drobiu, a także ograniczenia dotyczące przemieszczania zaszczepionych ptaków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.