Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 7

25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 10, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (7)

Artykuł 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 stanowi, że przyjęcie do składowania powinno mieć miejsce w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 sierpnia. Obecna sytuacja na rynku masła uzasadnia przesunięcie daty rozpoczęcia czynności związanych ze składowaniem w roku 2006 na dzień 1 marca. W związku z tym należy wprowadzić odstępstwo od przepisów tego artykułu. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

Artykuł 34 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2771/1999 z dnia 16 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie interwencji na rynku masła i śmietany (2) stanowi, że kwota pomocy na prywatne składowanie, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, ustalana jest każdego roku. Artykuł 6 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że wielkość pomocy ustala się w świetle kosztów składowania i prawdopodobnych tendencji cen masła świeżego i masła z zapasów. W odniesieniu do kosztów składowania, szczególnie kosztów przyjęcia i wydania danych produktów, należy uwzględnić dzienne koszy składowania w chłodni i finansowe koszty składowania. W odniesieniu do prawdopodobnych tendencji cenowych należy uwzględnić redukcje cen interwencyjnych masła przewidziane w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 i wynikających z nich oczekiwanych obniżek cen rynkowych masła świeżego i masła z zapasów i przyznać wyższą kwotę pomocy w odniesieniu do wniosków o zawarcie umowy otrzymanych przed dniem 1 lipca 2006 r. W celu uniknięcia nadmiernej liczby wniosków w sprawie prywatnego składowania przed tą datą w okresie kończącym się 1 lipca 2006 r. należy wprowadzić orientacyjną ilość i mechanizm przekazywania informacji umożliwiające Komisji ustalenie, kiedy liczba ta zostanie osiągnięta. Ilość orientacyjną należy ustalić z uwzględnieniem ilości objętych umowami o składowanie w poprzednich latach.

zmie307 zmie337

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Pomoc, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999, obliczana jest na tonę masła lub ekwiwalentu masła w odniesieniu do umów zawieranych w roku 2006 na podstawie następujących elementów: a) w odniesieniu do wszystkich umów: — 17,64 EUR w odniesieniu do stałych kosztów składowania, — 0,31 EUR w odniesieniu do kosztów składowania w chłodni za każdy dzień składowania na podstawie umowy, — kwota na dzień składowania na podstawie umowy obliczona na podstawie 90 % ceny interwencyjnej na masło, obowiązującej w dniu rozpoczęcia składowania na podstawie umowy, oraz na podstawie rocznej stopy oprocentowania równej 2,50 %; oraz b) 103,20 EUR w odniesieniu do umów, które zostały zawarte na podstawie wniosków otrzymanych przez agencję interwencyjną przed dniem 1 lipca 2006 r. 2. Agencja interwencyjna rejestruje datę otrzymania wniosków o zawarcie umowy zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999 oraz odpowiednie ilości, daty produkcji i miejsce, w którym masło jest składowane. 3. Państwa członkowskie informują Komisję najpóźniej do każdego wtorku przed godziną 12.00 (czasu brukselskiego) o ilościach objętych tymi wnioskami w okresie poprzedniego tygodnia.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 333 z 24.12.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L z 22.12.2005, str. 20).

L 55/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

4. Po przekazaniu informacji przez Komisję państwom członkowskim, że wnioskowane ilości osiągnęły 80 000 ton, państwa członkowskie przekazują Komisji informację każdego dnia przed godziną 12.00 (czasu brukselskiego) o ilościach objętych wnioskami złożonymi w dniu poprzednim. 5. Komisja zawiesza stosowanie ust. 1 lit. b) i ust. 4, gdy stwierdzi, że wnioski, o których mowa w ust. 1 lit. b), osiągnęły 110 000 ton.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2771/1999, w roku 2006 przyjmowanie do składowania może rozpocząć się od dnia 1 marca. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 44 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.