Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 16

Tytuł:

Protokół do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 16

Strona 1 z 2
L 57/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2006

PROTOKÓŁ do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

i

REPUBLIKA ISLANDII

i

KRÓLESTWO NORWEGII,

zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

MAJĄC NA UWADZE, że protokół w sprawie stanowiska Danii, stanowiący załącznik do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską przewiduje, że Danii nie wiążą ani nie mają do niej zastosowania środki przyjęte na podstawie tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

W NAWIĄZANIU do art. 12 porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (zwanego dalej porozumieniem między Wspólnotą Europejską, Islandią i Norwegią), który stanowi, że Królestwo Danii może złożyć wniosek o uczestnictwo w tym porozumieniu,

STWIERDZAJĄC, że pismem z dnia 16 lutego 2001 r. Dania złożyła wniosek o uczestnictwo w porozumieniu między Wspólnotą Europejską, Islandią i Norwegią,

PRZYPOMINAJĄC, że zgodnie z art. 12 porozumienia między Wspólnotą Europejską, Islandią i Norwegią warunki uczestnictwa Królestwa Danii w tym porozumieniu są określane przez Umawiające się strony, działające za zgodą Danii, w protokole do wspomnianego porozumienia,

MAJĄC NA UWADZE, że przede wszystkim właściwe było zawarcie porozumienia między Danią a Wspólnotą, w szczególności w celu uregulowania kwestii związanych z jurysdykcją Trybunału Sprawiedliwości oraz koordynacją działań między Wspólnotą a Danią w odniesieniu do porozumień międzynarodowych,

MAJĄC NA UWADZE Porozumienie między Wspólnotą i Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w Danii lub innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (zwane dalej porozumieniem między Wspólnotą Europejską i Danią),

MAJĄC NA UWADZE, że w związku z powyższym konieczne jest ustalenie warunków, na jakich Dania będzie uczestniczyć w porozumieniu między Wspólnotą Europejską, Islandią i Norwegią, a w szczególności konieczne jest ustanowienie praw i obowiązków między Islandią i Norwegią i Danią,

28.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/17

UZNAJĄC, że wejście w życie niniejszego protokołu odbywa się za zgodą Danii, stosownie do jej wymogów konstytucyjnych, UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Królestwo Danii uczestniczy w porozumieniu między Wspólnotą, Islandią i Norwegią na warunkach określonych w porozumieniu między Wspólnotą Europejską i Danią oraz w niniejszym protokole.

Artykuł 3 Islandia i Norwegia mają prawo przedkładać Trybunałowi Sprawiedliwości pisma procesowe lub uwagi na piśmie w sprawach, w których duński sąd lub trybunał wnosi do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 6 ust. 1 porozumienia między Wspólnotą Europejską i Danią.

Artykuł 2 1. Przepisy „rozporządzenia Dublin II” (1), które stanowi załącznik do niniejszego protokołu i które stanowi jego część, wraz ze środkami wykonawczymi przyjętymi stosownie do art. 27 ust. 2 „rozporządzenia Dublin II” będą obowiązywać zgodnie z prawem międzynarodowym w stosunkach między Danią, z jednej strony, a Islandią i Norwegią, z drugiej strony. Artykuł 4 1. W przypadku gdy Norwegia lub Islandia mają zastrzeżenia dotyczące stosowania bądź interpretacji przez Danię niniejszego protokołu, mogą one wnieść o oficjalne umieszczenie tej kwestii jako punktu spornego w porządku obrad Wspólnego Komitetu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 35 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 490) (1)

 • Dz. U. L57 - 19 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5796) (1)

 • Dz. U. L57 - 15 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (1)

 • Dz. U. L57 - 13 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L57 - 11 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L57 - 9 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L57 - 7 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L57 - 5 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L57 - 3 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L57 - 1 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.