Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5796) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 19

Strona 1 z 3
28.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 57/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 stycznia 2006 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i wymogi w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych i uchylająca decyzję 2005/217/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5796)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/168/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (1), w szczególności jej art. 7 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 pierwszy akapit lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

poddane obróbce, w tym także zapłodnieniu in vitro, i przechowywane przez zespoły pobierania zarodków wymienione w wykazie podanym w tej decyzji. Wskutek problemów w handlu, związanych z nowymi, bardziej rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi nasienia bydła domowego, wykorzystywanego do zapłodnienia, wprowadzonymi decyzją Komisji 92/471/EWG (4), Komisja przyjęła decyzję 2005/217/WE z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia warunków zdrowotnych zwierząt i wymogów w zakresie świadectw weterynaryjnych przy przywozie do Wspólnoty zarodków bydlęcych (5). Decyzja 2005/217/WE zezwala na wprowadzenie okresu przejściowego, kończącego się w dniu 31 grudnia 2006 r., na przywóz zarodków bydlęcych pozyskanych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2006 r. z użyciem nasienia, które nie w pełni odpowiada wymogom dyrektywy 88/407/EWG, pod warunkiem że takie zarodki są wykorzystywane wyłącznie do celów implantacji u samic bydła, przebywających w państwie członkowskim będącym państwem przeznaczenia, wskazanym w świadectwie weterynaryjnym, i nie są przedmiotem handlu wewnątrzwspólnotowego. Międzynarodowe Stowarzyszenie Transferu Embrionów (IETS) oceniło ryzyko przeniesienia na biorców lub potomstwo niektórych chorób zakaźnych za pośrednictwem zarodków jako nieznaczne, pod warunkiem właściwego obchodzenia się z zarodkami w okresie między pobraniem a transferem. Takie stanowisko podziela również Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) w zakresie dotyczącym zarodków otrzymywanych w drodze zapłodnienia in vivo. Niemniej jednak, w interesie zdrowia zwierząt, należy podjąć odpowiednie uprzednie środki bezpieczeństwa w odniesieniu do nasienia wykorzystywanego do zapłodnienia, w szczególności do zarodków otrzymywanych w drodze zapłodnienia in vitro.

Dyrektywa 89/556/EWG ustanawia warunki zdrowotne zwierząt, regulujące handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich świeżych i mrożonych zarodków bydła domowego. Dyrektywa 89/556/EWG stanowi między innymi, że zarodków bydlęcych nie należy przesyłać z jednego państwa członkowskiego do drugiego, chyba że zostały otrzymane w wyniku sztucznego zapłodnienia lub zapłodnienia in vitro nasieniem reproduktora dawcy, który w czasie pobrania nasienia znajdował się w centrum pobierania nasienia, zatwierdzonym przez właściwe władze do celów pobierania, poddawania obróbce i przechowywania nasienia, lub nasieniem przywiezionym zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie głęboko zamrożonego nasienia bydła domowego (2). Decyzja Komisji 92/452/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiająca wykazy zespołów pobierania zarodków, zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (3) przewiduje, że państwa członkowskie mogą przywozić takie zarodki z państw trzecich, jedynie jeżeli zostały one pobrane,

(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1989, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). 2) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona ( decyzją Komisji 2004/101/WE (Dz.U. L 30 z 4.2.2004, str. 15). (3) Dz.U. L 250 z 29.8.1992, str. 40. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/774/WE (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 46).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 57 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 35 z 200628.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 490) (1)

 • Dz. U. L57 - 16 z 200628.2.2006

  Protokół do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii

 • Dz. U. L57 - 15 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii, dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w Państwie Członkowskim lub w Islandii lub Norwegii (1)

 • Dz. U. L57 - 13 z 200628.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia protokołu dodatkowego do Umowy w sprawie handlu, rozwoju i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L57 - 11 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 350/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L57 - 9 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L57 - 7 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 348/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L57 - 5 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 347/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L57 - 3 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 346/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. otwierające preferencyjny kontyngent taryfowy na przywóz surowego cukru trzcinowego pochodzącego z krajów AKP w celu dostaw do zakładów rafinacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L57 - 1 z 200628.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 345/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.